Enkelt bolag eller samäganderätt?


Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan ett enkelt bolag och samägande av egendom. Eftersom ett enkelt bolag inte är en juridisk person kan det heller inte vara ägare av tillgångar inom bolaget – istället tillfaller ägandet de bolagsmän som finns i bolaget. Det kan dock också vara så att det istället är bestämmelserna om samägande som blir aktuella och inte bolagsrättsliga regler. Reglerna i samäganderättslagen blir emellertid inte aktuella om egendom ägs inom ett enkelt bolag.

Samäganderättslagen stadgar att två eller flera som tillsammans äger egendom har en lika stor lott i egendomen, om inte uppdelningen av egendomen sker på annat sätt. För att kunna förvalta egendomen i dess helhet måste normalt samtliga delägare vara överens. Det stadgas däremot ett undantag för brådskande åtgärder. Om ett beslut måste tas skyndsamt för att rädda egendomen behövs således inte samtliga delägares samtycke. När det gäller förvaltningen av varje delägares enskilda del behövs inte allas samtycke. Delägare kan, om han eller hon så önskar, sälja sin del av egendomen utan att de andra delägarna måste samtycka därtill. Om det uppstår oenighet i hur egendomen skall förvaltas och disponeras kan den samägda egendomen försäljas på offentlig auktion. En sådan tvångsförsäljning kan ske automatiskt om en delägare begär detta. För det fall det uppstår oenighet i förvaltningen av egendom inom ett bolag kan bolaget likvideras, men det krävs då att man beaktar de uppsägningsregler som gäller för bolagsavtalet.

Det finns vissa utgångspunkter när man skall besluta om egendom ägs enligt samäganderättslagen eller inom ett enkelt bolag. Om egendomen köps gemensamt, med syftet att det skall hyras ut eller säljas vidare med vinst, rör det sig oftast om ett ägande i enkelt bolag. Huvudsyftet i det fallet är inte själva ägandet och förvaltningen av egendomen i fråga utan syftet är snarare att generera vinst till ägarna. Om det rör sig om uthyrning ser man också till hur länge uthyrningen har pågått eller är planerad att pågå. När det rör sig om en mer sporadisk uthyrning är det troligare att det är samäganderättslagen som är tillämplig. Det gäller alltså i första hand att titta på huvudsyftet med hur egendomen ägs och förvaltas. När det handlar om fall av samägande enligt samäganderättslagen är det oftast ett ägande som föranleds av gåva eller arv, medan ägande i bolag oftare föranleds av bruk av egendomen för ett visst syfte. I ett rättsfall från Högsta domstolen gällde frågan om två personer som hade köpt ett bostadshus skulle tillämpa samäganderättslagen eller reglerna för enkla bolag. Delägarna bedrev yrkesmässigt fiske i form av ett enkelt bolag och Högsta domstolen konstaterade att fastigheten utgjorde en del av det enkla bolaget, eftersom det var på grund av personernas gemensamma fiske som fastigheten hade förvärvats. Trots att delägarna inte från början hade för avsikt att använda fastigheten till fisket brukades fastigheten i huvudsak i anslutning till bolagets verksamhet.

Bläddra bland juridiska artiklar