De administrativa stegen till medlemskap inom EU


Att bli medlemsstat i EU tycks idag vara en lång och mödosam resa. För att bli medlem krävs det bland annat långa och utdragna förhandlingar samt att kandidatlandet uppfyller vissa substantiella krav. Kraven relaterar till kandidatlandets politik, särskilt vad gäller garantin för skydd för de mänskliga rättigheterna, dess ekonomi och motivation att ansluta sig till unionens visioner.

Det står varje demokratiskt europeiskt land fritt att ansöka om medlemskap i Europeiska unionen. Ansökan om medlemskap riktas till Europeiska unionens råd. Efter att landet har lämnat in sin ansökan, skall denna godkännas innan landet kan titulera sig kandidatland. Det är Europeiska unionens råd som godkänner ansökan, men rådet måste först samråda med kommissionen. Dessutom måste Europaparlamentet samtycka till ett godkännande innan rådet kan meddela att ansökarlandet officiellt blir kandidatland. För närvarande är EU:s kandidatländer Turkiet, Island, Kroatien, Makedonien och Montenegro. Därtill finns det ett antal länder som i framtiden kan få status som kandidatland.

När ansökarlandet har fått en ställning som kandidatland ser unionen om det uppfyller kraven på demokrati och skydd för de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna utgör här någon form av referensram; kandidatlandet måste ha anslutit sig till konventionen. Detta krav utgör ett av tre kriterier som med ett samlingsnamn kallas för Köpenhamnskriterierna. De övriga två kraven hänför sig, som nämndes ovan, till kandidatlandets ekonomi och motivation att helt och fullt ansluta sig till unionen. Dessa krav kan uppfyllas i takt med att landet förhandlar fram medlemskapet med unionen.

När det första kravet är uppfyllt, kan kandidatlandet äntligen inleda förhandlingarna. Förhandlingarna avser att bestämma innehållet i det medlemsavtal som kandidatlandet sluter med EU när det slutligen blir medlem i unionen. Medlemsavtalet kallas ibland också för anslutningsfördraget. Genom detta avtal konkretiserar parterna, det vill säga EU och kandidatlandet, bland annat vilka åtgärder som landet måste vidta för att uppfylla de krav som ställs enligt fördragen. När medlemsavtalet har utformats måste det godkännas av samtliga medlemsländer inom unionen; detta sker genom underskrift av respektive lands stats- och regeringschef. Vidare skall Europaparlamentet också godkänna avtalet. Sedan skall avtalet godkännas i enlighet med vad som stadgas i medlemsstaternas samt kandidatlandets grundlag. Inte sällan rör det sig om en folkomröstning i frågan, särskilt för kandidatlandet. Om det visar sig att folket ställer sig positiva till att kandidatlandet ansluter sig till unionen, så förklaras medlemsavtalet som godkänt och kandidatlandet övergår därmed till att bli ett medlemsland.

Bläddra bland juridiska artiklar