Arbetsplatsolyckor och andra former av arbetsskador


Det finns arbetsmiljölagstiftning som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Såväl arbetstagare som arbetsgivare har en skyldighet att, i samråd, arbeta för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det största ansvaret för att säkerställa en bra arbetsmiljö och för att undvika ohälsa och olycksfall åligger emellertid arbetsgivaren. Ibland sköts inte arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt, vilket förstås kan leda till just sjukdomar eller skador hos de anställda i samband med arbetet. Emellanåt kan det självfallet även vara så att arbetsmiljöarbetet sköts på ett alldeles exemplariskt vis, men att det trots allt kan uppstå rena olyckshändelser i arbetet. Vad gäller då egentligen i samband med arbetsplatsolyckor eller andra former av arbetsskador?

Först något om definitionen av begreppet ”arbetsskada”. I lagstiftningen definieras arbetsskada som ”en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet”. Arbetsskador kan uppkomma/bestå av allt från exempelvis fallolyckor, skär- eller krosskador från maskiner, förslitningsskador på grund av enformigt arbete eller dåligt konstruerad arbetsplats, sjukdomar som orsakats av långvarig exponering för farliga ämnen och så vidare.

Det är Arbetsmiljöverket som övervakar att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. Skulle exempelvis en arbetsplatsolycka inträffa, så kan arbetsgivaren vara skyldig att anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket. Detta gäller framförallt ifall olyckan medfört en svårare personskada eller rentav ett dödsfall. Arbetsmiljöverket utreder därefter olyckan, om situationen så kräver. Om någon, uppsåtligen eller av oaktsamhet, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen och detta resulterar i att en person avlider, blir skadad eller sjuk, alternativt utsätts för svår fara så kan agerandet utgöra ett brott – benämnt arbetsmiljöbrott. Därför kan det i samband med arbetsplatsolyckor i vissa fall även bli aktuellt med en polisutredning.

Som bekant kan man som arbetstagare i samband med sjukdom eller olycksfall bli sjukskriven samt ha rätt till viss rehabilitering och, något beroende på situationen, olika former av ekonomisk ersättning (sjuklön, sjukpenning etcetera). Detta kan bli aktuellt även i samband med arbetsskador. Nämnvärt är dock att det finns vissa specialregler som gäller just i samband med arbetsskador. Utöver exempelvis sjuklön och sjukpenning, kan en arbetstagare som drabbats av en arbetsskada också ha rätt till så kallad arbetsskadesjukpenning samt arbetsskadeersättning. Arbetsskadesjukpenning kan under vissa omständigheter beviljas för att täcka inkomstförlust som annars skulle uppstå. Ifall en arbetsskada uppkommer skall arbetstagaren anmäla detta till sin arbetsgivare, som i sin tur anmäler det till Försäkringskassan. Vill den skadade arbetstagaren ha ersättning i enlighet med arbetsskadeförsäkringen, så måste vidare en ansökan angående sådan ersättning göras.

Har en person, genom en arbetsskada, fått en nedsättning av sin arbetsförmåga kan denne ha rätt till livränta. Det krävs då att arbetsförmågan är nedsatt med minst en femtondel, att nedsättningen är tillräckligt bestående samt att den ekonomiska förlust som detta innebär inte är alltför liten. Man får livränta endast för den del av arbetsförmågan som faktiskt är nedsatt, alltså motsvarande graden av nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete. Skulle en person avlida till följd av en arbetsskada, så kan istället den avlidnes efterlevande ha rätt till ersättning i olika former av livränta eller begravningshjälp. Barn till den avlidne kan ha rätt till barnlivränta och den avlidnes make/maka kan ha rätt till omställningslivränta.

Avslutningsvis kan sägas att de ersättningsformer med anledning av arbetsskada som har diskuterats ovan har sin grund i lagstiftning, då huvudsakligen socialförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. I samband med en arbetsskada är det dock ofta möjligt att den skadelidande även kan få ersättning från andra, kompletterande, försäkringar. Vanligt är att man som arbetstagare omfattas av olika slags privata försäkringar, exempelvis i och med att det finns ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen och medför att arbetsgivaren tecknat en så kallad trygghetsförsäkring.

Bläddra bland juridiska artiklar