Vem står för rättegångskostnaderna?


Rättegångskostnader avser de kostnader som en part har för att förbereda rättegången och föra sin talan. Detta täcker kostnader för juridiskt ombud, om de varit nödvändiga för att tillvara partens rätt. Vidare ingår ersättning för kostnader för bevisning, inklusive vittnen och sakkunniga, och ersättning för partens arbete och tidsspillan i anledning av rättegången. Själva rättegången kostar ingenting, med undantag för ansökningsavgift till domstolen.

Huvudregeln i tvistemål är att den part som förlorar ett mål skall betala såväl sina egna som motpartens rättegångskostnader. Det finns i princip inget tak för rättegångskostnaderna, med undantag för vid så kallat förenklat tvistemål som rör högst ett halvt basbelopp (21.400 kronor år 2011). I denna typ av mål har den vinnande parten endast rätt till begränsad ersättning för sina rättegångskostnader. Ersättningen täcker då vanligen bara kostnader för en timmes juridisk rådgivning, resekostnader och ersättning för vittnen. Det krävs att kostnaderna har varit nödvändiga för att ta tillvara partens rätt. I familjemål, t.ex. skilsmässa, vårdnad av barn och underhållsbidrag, får normalt vardera parten själv stå för sina rättegångskostnader.

Huvudregeln i brottmål är att den som döms för brott ska betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för sin försvarsadvokat och för målsägandebiträde, om ett sådant har tillförordnats. Storleken på beloppet beslutas av domstol i samband med att domen avkunnas. Hur mycket som ska återbetalas beror på vilka kostnader som uppkommit i målet och vilka förutsättningar den dömde har att betala. Om den tilltalade frikänns kan domstolen besluta att han eller hon ska få ersättning för sina kostnader för försvarare, för juridisk rådgivning och bevisning.

En part som vill få ersättning för sina rättegångskostnader måste framställa ett yrkande till domstolen innan rättegången avslutas. Om parterna har ombud lämnar de in en s.k. kostnadsräkning för sina omkostnader. Ersättning för rättegångskostnad omfattar också ränta på beloppet från dagen då målet avgörs till dess betalning sker. Det ska framgå av yrkandet hur stora kostnaderna är och vad de avser. Om ett sådant yrkande inte görs förlorar parten sin rätt till ersättning. Den som kallas att vittna inför domstol har rätt att få ersättning för sina kostnader för resa och förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska betalas av den part som har begärt förhöret, om han/hon inte har rättshjälp.

Rättegångskostnaderna kan täckas av rättsskyddsförsäkring, som är en del av hemförsäkringen. Förlorar parten målet täcker rättsskyddet som regel 80 procent av den försäkrades och motpartens rättegångskostnader, inklusive kostnader för juridiskt ombud och vittnen. Försäkringen täcker dock inte kostnader för eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle. Inte heller täcker det tvister som rör belopp motsvarande halva basbeloppet.

Rättshjälp kan beviljas till personer som behöver juridiskt biträde, men som inte har råd att betala för det och som inte har tecknat rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp täcker endast partens egna kostnader för juridiskt ombud, men däremot inte kostnader för motpartens kostnader. Om parten förlorar tvisten i domstol får han eller hon i regel betala sina egna och motpartens kostnader.

Bläddra bland juridiska artiklar