Valet av bolagsform


När man står i begrepp att starta ett bolag är det inte alltid lätt att veta vad för slags bolag som är mest lämpligt för den verksamhet man vill bedriva. Valet kan vara beroende av hur mycket kapital man kan sätta in i bolaget, hur mycket ansvar man är villig att ta, om man avser att driva bolaget själv etc. För att underlätta detta val finns det några utgångspunkter som kan vara lämpliga att tänka över.

Ett bolag kan bedrivas som ett aktiebolag. För att denna bolagsform ska vara lämplig måste den som avser bedriva verksamheten ha ett visst ingångskapital. För privata bolag så finns det ett krav på 50 000 kr i så kallat aktiekapital. Detta krav hänger ihop med att ett aktiebolag, som utgångspunkt, medför ansvarsfrihet för sina aktieägare. En aktieägare är inte personligen ansvarig för ett aktiebolags skulder. Aktiekapital fungerar då som en buffert, där de som ingår avtal med bolaget kan räkna med att få betalt ur dessa medel. Kravet på hur stort aktiekapitalet ska vara varierar beroende på om det är ett privat eller publikt aktiebolag. För privata är summan, som nämnts, 50 000 kr medan publika aktiebolag måste ha 500 000 kr i aktiekapital.

Ett annat alternativ är att bedriva verksamheten i form av ett handelsbolag. Ett handelsbolag är, likt ett aktiebolag, en juridisk person. Detta betyder att bolagen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt vara part i domstol. En skillnad jämfört med aktiebolaget är att handelsbolagsformen inte kräver något ingångskapital. Det finns inte ett uttryckligt behov av buffert i handelsbolaget, eftersom det inte finns någon personlig ansvarsfrihet för bolagsmännen. I ett handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga för bolagets alla förpliktelser och skulder. En annan väsentlig skillnad mellan handelsbolag och aktiebolag är att det senare kan ägas och drivas av en person. För att bilda ett handelsbolag krävs det däremot minst två personer.

En annan bolagsform, som har stora likheter med ett handelsbolag, är kommanditbolaget. Utgångspunkten är att det finns en eller flera bolagsmän som har ett begränsat ansvar för kommanditbolagets förpliktelser. Vi minns från handelsbolaget att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Om det finns en begränsning i ansvaret, så föreligger ett kommanditbolag. Den som är begränsat ansvarig kallas kommanditdelägare och den som är fullt ansvarig benämns som komplementär. Kommanditbolaget har alltså, i grova drag, likheter såväl med ett handelsbolag som med ett aktiebolag.

Det är också möjligt att bedriva sin verksamhet i form av ett enkelt bolag. Likt handelsbolaget och kommanditbolaget måste det enkla bolaget ha minst två bolagsmän. Detta kan förklaras med att det är ett avtal som ligger till grund för bolagets uppkomst och det är detta avtal som samarbetet inom bolaget baseras på. Däremot är ett enkelt bolag inte en juridisk person. Bolagsmännen får därför en mer framträdande roll i det enkla bolaget, eftersom det är de personligen som ingår avtal för bolagets räkning. Det är också bolagsmännen som för bolagets talan i domstol och andra myndigheter. Det enkla bolaget har heller inget krav på ett ingångskapital.

Bläddra bland juridiska artiklar