Skillnader mellan enkla bolag och handelsbolag


När det gäller att skilja mellan handelsbolag och enkla bolag kan det uppkomma vissa svårigheter. Vidare kan påpekas att regleringen för de båda bolagsformerna är delvis samma men inte helt och hållet. Först och främst kan påpekas att för att en samverkan över huvud taget skall klassas som bolag uppställs tre krav. Först och främst gäller att ett avtal mellan delägarna skall reglera samarbetet. Vidare skall det finnas ett gemensamt syfte med bolaget. Dessutom skall delägarna ha åtagit sig att verka för det gemensamma syftet. För ett handelsbolags uppkomst ställs ytterligare två krav. För det första skall bolaget driva näringsverksamhet och för det andra skall bolaget vara infört i handelsregistret. Skulle något av de två ytterligare kraven inte vara uppfyllt föreligger istället ett enkelt bolag. Dock måste de tre grundläggande bolagsrekvisiten vara uppfyllda.

Kravet på bedrivande av näringsverksamhet

Bedömningen om bolaget har för avsikt att bedriva näringsverksamhet utgår från bolagsavtalet. Det är således den avtalade verksamheten som nämns där som är avgörande. Med näringsverksamhet menas en ekonomisk verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. För att näringsverksamhet skall föreligga krävs att samverkan mellan delägarna avser flera affärshändelser. Det skall således handla om affärsverksamhet som bedrivs under en viss tid. Dock krävs inte att verksamheten bedrivs tillsvidare. Även ett kortare projekt kan utgöra ett handelsbolag. Vidare krävs att näringsverksamheten skall bedrivas av delägarna gemensamt. Detta har att göra med ett av de tre bolagsrekvisiten, att delägarna tillsammans skall verka för det gemensamma syftet.

Införande i handelsregister

Som nämnts krävs att ett bolag skall införas i handelsregistret för att ett handelsbolag skall uppkomma. Det är nämligen först i samband med registreringen som handelsbolaget uppkommer. Innan registreringen är bolaget istället att betrakta som ett enkelt bolag. Detta innebär en tydlig gränsdragning mot enkla bolag. Det är Bolagsverket som har ansvar för handelsregistret, vilket numera förs i digital form. I handelsregistret skall vidare vissa uppgifter anges. Det är huvudsakligen fråga om bolaget firma, vilka som utåt sett skall kunna binda bolaget i egenskap av firmatecknare samt vilka som är delägare. Vidare skall den bransch som verksamheten skall bedrivas inom anges. När det gäller bolagets firma, d.v.s. det namn under vilket verksamheten skall bedrivas, krävs att denna kan särskiljas från andra bolags- eller företagsnamn. Bolagsverket kan nämligen vägra registrering om namnet är för likt ett annat bolags namn. När det gäller enkla bolag skall registrering inte ske. Dock finns vissa registreringspliktiga enkla bolag. Det rör sig då om stora bolag med omfattande verksamhet. För sådana bolag krävs dessutom att registrering sker redan innan bolagsverksamheten påbörjas.

Kommanditbolag

Kommanditbolag ses som en variant på handelsbolag och föreligger då någon eller några av delägarna svarar med en bestämd insats. I annat fall gäller för bolag att bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser och någon gräns för hur mycket en enskild bolagsman kan tvingas betala för bolagets skulder uppställs inte. Alla delägare kan inte göra en ansvarsbegränsning ens i ett kommanditbolag då det måste finnas åtminstone en delägare som svarar obegränsat för bolagets förpliktelser. Vidare kan nämnas att ett kommanditbolag uppkommer genom avtal, vilket innebär att registrering inte är avgörande för bolagets uppkomst, till skillnad från handelsbolag.

Bläddra bland juridiska artiklar