Utsläppsrätter –tillstånd och tilldelning


EU har i syfte att minska koldioxidutsläppen infört handel med så kallade utsläppsrätter. Systemet innebär att industrier och företag tilldelas en viss gräns för hur mycket utsläpp som får göras från en viss anläggning eller flygverksamhet. Detta sker på så vis att företaget får ett visst antal utsläppsrätter som gäller under en särskild tidsperiod. Om företaget vill öka sina utsläpp utöver vad som har tilldelats dem måste företagen köpa utsläppsrätter från andra företag som har minskat sina utsläpp så att utsläppen är lägre än den tilldelade nivån. Handeln med utsläppsrätten sker på en speciell börs och det är även möjligt för privatpersoner eller organisationer att köpa utsläppsrätter. Dessa kan exempelvis köpa utsläppsrätter i syfte att minska utsläppen i miljön. En utsläppsrätt motsvarar vidare ett ton koldioxid. Tillstånd och krav för att få släppa ut växthusgaser Det är regeringen eller någon myndighet som får delegation av regeringen som bestämmer om handeln med utsläppsrätter i Sverige. Om ett företag vill få möjlighet att släppa ut växthusgaser krävs att företaget först lämnar in en ansökan härom. En sådan ansökan skall innehålla följande information: 1. Det skall finnas information om anläggningen där verksamheten skall bedrivas och om övriga verksamheter som bedrivs på anläggningen. Dessutom skall information lämnas om vilken teknik som tillämpas. 2. Ansökan skall innehålla information om användning av råvaror och insatsvaror som kommer att öka utsläppen av växthusgaser. 3. Vidare skall ansökan innehålla upplysningar om vilka utsläppskällor av växthusgaser anläggningen har. 4. Ansökan skall även innehålla information om vilka åtgärder som planeras för rapportering och övervakning. 5. Slutligen skall ansökan innehålla en sammanfattning av ovanstående punkter. Om verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera växthusutsläppen på ett lämpligt sätt och om verksamheten har de övriga tillstånd som krävs enligt annan miljölagstiftning skall tillstånd för utsläpp av växthusgaser lämnas. Tillståndet kan vidare omfatta flera anläggningar på samma plats om anläggningarna drivs av samma verksamhetsutövare. Återkallelse av tillstånd Tillståndet kan återkallas i vissa fall. Nedan följer en lista över när ett tillstånd att få släppa ut växthusgaser kan tas tillbaka. 1. Om ett villkor som lämnats i samband med tillståndet inte har uppfyllts kan tillståndet återkallas. Dock krävs att avvikelsen kan anses vara av allvarlig art. Det räcker således inte med en ringa avvikelse. 2. Vidare kan tillståndet återkallas om verksamhetsutövaren på något annat vis allvarligt åsidosätter kraven på rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter. 3. För det fall sådana tillstånd som behövs enligt annan miljörättslig lagstiftning inte har lämnats kan tillståndet återkallas. 4. Tillståndet kan även återkallas då tillståndet ersätts av ett nytt tillstånd. 5. Dessutom kan tillståndet återkallas om verksamheten inte kräver tillstånd för utsläpp av växthusgaser. Slutligen kan påpekas att tillståndsmyndigheten har en generell rätt att återkalla ett tillstånd eller ändra villkor för detsamma om det krävs för att Sverige skall uppfylla sina åtaganden gentemot EU. Tilldelning av utsläppsrätter Om någon har för avsikt att bedriva en tillståndspliktig verksamhet eller flygverksamhet kan denne ansöka om tilldelning av utsläppsrätter. Regeringen har vidare till uppgift att upprätta en förteckning över samtliga anläggningar som omfattas av kraven på tillstånd och hur många utsläppsrätter varje anläggning skall tilldelas utan betalning. Förteckningen skall sedan sändas till Europeiska kommissionen för granskning. De verksamhetsutövare som har tillstånd att släppa ut växthusrätter kan sedan få utsläppsrätter för den eller de anläggningar som omfattas av tillståndet. Även verksamhetsutövare som inte har tillstånd kan få utsläppsrätter tilldelade. Dock är utsläppsrätterna i sådana fall beroende av att tillstånd sedermera meddelas.

Bläddra bland juridiska artiklar