Under vilka förutsättningar har jag rätt till allmän rättshjälp?


När en enskild person hamnar i en rättsprocess som gör att han eller hon behöver hjälp av ett juridiskt biträde, men inte kan betala för det, finns det möjlighet att söka ekonomiskt bistånd i form av allmän rättshjälp.

Huvudregeln är att allmän rättshjälp beviljas till enskilda personer som behöver juridiskt biträde men som inte har råd att betala för det. Det måste också vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till målets art, värdet tvisten gäller och de övriga omständigheterna. Denna bedömning görs av den myndighet som har fått ansökan, d.v.s. antingen Rättshjälpsmyndigheten (om ansökan görs innan målet gått till domstol) eller domstolen (om målet redan behandlas vid en domstol).

En förutsättning för att få rättshjälp är att personen inte omfattas av någon försäkring som täcker rättegångskostnader, s.k. rättsskyddsförsäkring. Om personen hade ekonomisk möjlighet att teckna en sådan försäkring, men valde att inte göra det, har han eller hon inte rätt till rättshjälp. Allmän rättshjälp är till för personer med begränsade ekonomiska medel. Personer som har ekonomiska tillgångar som överstiger 260.000 kronor per år är därför inte berättigade till rättshjälp. Näringsidkare och juridiska personer har i princip inte rätt till allmän rättshjälp, men kan beviljas det i undantagsfall. Dödsbon kan få allmän rättshjälp om det finns synnerliga skäl.

För att få rättshjälp krävs att den sökande först har fått juridisk rådgivning av en jurist under minst en timme. Avgiften för detta ska betalas av den sökande. I princip beviljas inte allmän rättshjälp för enkla typer av ärenden, som t.ex. ansökan om lagfart, självdeklaration, äktenskapsförord, gåvohandlingar, bodelning, skuldsanering, fastighetstaxering och testamente. Dessutom blir det vanligen inte aktuellt vid tvister som rör mindre belopp. Inte heller beviljas allmän rättshjälp i skatteärenden eller mål om skilsmässa och underhåll av barn eller till näringsidkare för tvister som uppkommit i näringsverksamheten. I brottmål beviljas inte rättshjälp om den misstänkte eller åtalade har rätt till offentlig försvarare. Man har heller inte rätt till rättshjälp om man för sin egen talan.

Allmän rättshjälp kan beviljas för kostnader för juridiskt ombud för upp till 100 arbetstimmar. Sökanden måste själv betala en viss del av avgiften, en s.k. rättshjälpsavgift. Rätten till allmän rättshjälp omfattar alla som är bosatta i Sverige och har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Om tvisten ska tas upp i ett annat land krävs det att sökanden är bosatt i Sverige för att vara berättigad till allmän rättshjälp. Anmälan om allmän rättshjälp lämnas in till Rättshjälpsmyndigheten. Om målet redan pågår vid en domstol görs anmälan direkt till domstolen.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar