Undanröjande av internationell dubbelbeskattning


Enligt svensk skatterätt kan man antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. Obegränsat skattskyldig är antingen den som bor i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Om någon är obegränsat skattskyldig innebär detta att alla skattepliktiga intäkter skall beskattas i Sverige, vare sig de upparbetats i Sverige eller utomlands. Den begränsat skattskyldige är däremot endast skattskyldig för sådana inkomster som hänförs från Sverige. Detta kan dock innebära att den skattskyldige kommer beskattas för inkomsterna både i Sverige och i ett annat land. Om samma intäkt beskattas i två olika länder föreligger internationell juridisk dubbelbeskattning. Inom den svenska skatterätten finns olika metoder för att undanröja och lindra effekterna av dubbelbeskattningen. Det finns två huvudmetoder som kan tillämpas för de som har drabbats av internationell dubbelbeskattning, avräkning och avdrag. Dessa metoder kan användas av fysiska och juridiska personer som är bosatta i Sverige respektive har ett fast driftställe i Sverige.

Avdragsmetoden

Avdragsmetoden är den äldsta av de båda metoderna och innebär att den utländska skatten dras av som kostnad. Detta innebär att den skattepliktiga intäkten minskar med ett belopp motsvarande den utländska skatten. Dock innebär den här metoden endast en lindring av dubbelbeskattningen och inte ett fullständigt undanröjande av dubbelbeskattningen. Förutsättningarna för att tillämpa avdragsmetoden är att den utländska skatten är betalad av en obegränsat skattskyldig person alternativt en begränsat skattskyldig person med fast driftställe i Sverige. Vidare krävs att den skattskyldige begär att avdrag för den utländska skatten skall göras.

Avräkningsmetoden

Om istället avräkningsmetoden används skall den utländska skatten avräknas från den svenska skatten. Denna metod innebär att dubbelbeskattningen undanröjs helt och hållet. Den skattskyldige skall beskattas som om de utländska inkomsterna istället var svenska. De skatter som kan avräknas är i huvudsak allmänna, slutliga skatter som har betalats till en utländsk stat, delstat eller kommun. Den utländska skatten skall kunna jämföras med den svenska inkomstskatten. Som nämnts måste skatten vara slutlig, vilket innebär att en preliminär skatt inte kan avräknas. Vidare förutsätts, för avräkning, att den utländska skatten har uttagits på grund av att den utländska staten, på grund av sin egen skattelagstiftning, anser att inkomsten hänförs från den utländska staten.

Hur avräkningsmetoden tillämpas

Vidare förutsätts att den utländska skatten för vilken avräkning skall göras hänförs till inkomst som är skattepliktig i Sverige. Vidare är rätten till avdrag begränsad till den svenska skatt som hänförs till de utländska inkomsterna. Detta belopp kallas för spärrbelopp och måste således räknas ut för att avräkning skall kunna ske. Enligt den så kallade overall-principen skall endast ett spärrbelopp räknas ut för alla utländska inkomster den skattskyldige har under beskattningsåret. För fysiska personer skall vidare spärrbeloppet räknas som olika delbelopp vilka sedan läggs ihop. De delbelopp som skall räknas med är följande:
1. Den statliga inkomstskatten som hänförs till de utländska förvärvsinkomsterna (vilket är sådana inkomster som uppkommer i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet).
2. Den kommunala inkomstskatt som hänförs till de utländska förvärvsinkomsterna.
3. Den statliga inkomstskatt som hänförs till de utländska kapitalinkomsterna.
Om avräkning får avdrag göras för det lägsta av den utländska skatten och det spärrbelopp som räknas fram.

Beräkning av spärrbeloppet

Följande formel skall vidare användas för att beräknas spärrbeloppet.
De utländska inkomsterna / sammanräknad inkomst före allmänna avdrag m.m. × den svenska inkomstskatten på de svenska och utländska inkomsterna = spärrbeloppet
Dock är det viktigt att observera att de utländska inkomsterna räknas endast med om de är positiva. Ett underskott i en utländsk stat kan nämligen inte minska de övriga utländska inkomsterna vid beräkningen av spärrbeloppet. Vidare gäller att inkomsterna beräknas som vanligt genom intäkter minskat med kostnader. Vidare skall de utländska inkomsterna inte bara minskas med kostnader som är direkt hänförliga till inkomsten utan även med en skälig del av de kostnader som är gemensamma för inkomster från flera länder. Genom ett exempel skall nedan visas hur spärrbeloppet beräknas.

En obegränsat skattskyldig fysisk person har följande inkomster och kostnader

Land 1
Inkomster 100 000 kronor
Kostnader 30 000 kronor
Skattesats 25 %

Land 2
Inkomster 200 000 kronor
Kostnader 50 000 kronor
Skattesats 50 %

Land 3
Inkomster 50 000 kronor
Kostnader 100 000 kronor
Skattesats 10 %

Inkomster i Sverige 100 000 kronor

Totala inkomster: 270 000

Om vi utgår från att den svenska skatten är 30 % skall dessa inkomster beskattas i Sverige med 81 000 kronor (0,3 × 270 000).

Avräkningen blir: (70 000 + 150 000) (vilket utgör de utländska inkomsterna) / 270 000 (den sammanräknade inkomsten) × 81 000 = cirka 65 900.
Spärrbeloppet blir således 65 900 och avdrag från skatten kan göras med denna summa. Eftersom spärrbeloppet blir lägre än den utländska skatt som har betalats skall spärrbeloppet användas. Den utländska skatt som har betalats av den skattskyldige uppgår nämligen till 92,5 (70 000 ×25 % + 150 000 × 50 %).

Bläddra bland juridiska artiklar