Trafikförsäkring: vad som är en skada


En särskild försäkring är den så kallade trafikförsäkringen. I princip alla fordonsägare är skyldiga att teckna en trafikförsäkring för fordonet. Trafikförsäkringen har vidare till syfte att ersätta sådana skador som kan uppkomma då motordrivna fordon används i trafik. Skyldigheten att ha trafikförsäkring regleras i lag. Tanken bakom lagen är att det bör vara bilisterna som står risken för skador som uppkommer i trafik eftersom körning med motordrivet fordon är en särskilt riskfylld verksamhet. Genom en ovanligt sträng ersättningsskyldighet kan detta åstadkommas. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer förutsätts att någon genom försummelse eller vårdslöshet, även kallat vållande, har orsakat en skada för att skadeståndsskyldighet skall uppkomma. För trafikskador gäller däremot andra regler och det krävs därför inte att föraren har vållat skadan. Det är istället tillräckligt att fordonet har orsakat skadan för att ersättningsskyldighet skall uppkomma. Denna form av ansvar brukar kallas för strikt skadeståndsansvar och innebär att ansvaret gäller trots att skadan inte har orsakats av vårdslöshet eller försummelse. Vad som räknas som ett motordrivet fordon i lagens mening Trafikförsäkring gäller för motordrivna fordon. Dock görs i lagen undantag för följande fordon. 1. Motordrivna fordon som är avsedda att föras gående, här kan exempelvis gräsklippare nämnas. 2. Motordrivna fordon som används vid övningskörning, träning, uppvisning, tävling eller liknande ändamål, om användandet sker inom ett inhägnat område. 3. Motorredskap vars tjänstevikt uppgår till högst 2000 kilo som är huvudsakligen inrättade som arbetsredskap och som dessutom inte är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret. Motordrivna fordon delas i vägtrafikregistret upp i olika klasser som återspeglar fordonens beskaffenhet. Denna klassificering kan tillämpas vid bestämmande av hur stor risken är och hur trafikfarliga olika fordonskategorier kan anses vara. Då det gäller många mindre farliga motorredskap är huvudregeln att någon försäkringsplikt inte föreligger. Istället blir de skadeståndsrättsliga reglerna tillämpliga vid en eventuell skada. Vad som räknas som en skada i följd av trafik Eftersom trafikersättning endast utgår vid skada i följd av trafik är det viktigt att utröna vad som menas med detta begrepp. Detta då det är tolkningen av begreppet som avgör om ersättning skall utgå eller inte. För det första måste bestämmas vad som kan räknas som trafik i olika situationer och för det andra måste fastställas om det finns ett tillräckligt samband mellan trafiken och skadan. För att klargöra om skadan har skett i trafik eller inte bör man i första hand beakta lagens syfte, vilket är att skydda skadelidande mot de stora risker som finns i trafiken. Om skadan har uppkommit i en situation som inte är inom denna särskilt riskfyllda verksamhet är det inte rimligt att trafikförsäkringen skall belastas. Konstateras kan att så fort fordonet är i rörelse anses trafik föreligga. Om en skada uppkommer till följd av fordonets rörelse har den således också uppkommit i trafik. Dock förutsätts inte att fordonet förs på avsett sätt utan även ofrivilliga rörelser, som exempelvis om en bil börjar rulla i en nedförsbacke, anses föranleda att fordonet är i trafik. Dock kan även sådana skador som har uppkommit då fordonet står stilla anses ha orsakats i samband med trafik. Så är fallet om skadan har inträffat i samband med fordonets användning för sitt ändamål, som om föraren exempelvis snubblar då denne går ur bilen eller då denne skrapar bort is från bilen. För att skadan skall anses vara orsakad i följd av trafik krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan skadan och trafiken, det skall föreligga kausalitet. Detta innebär att även om det finns situationer då skadan har uppkommit då fordonet var i rörelse är det inte säkert att skadan har orsakats i följd av trafik. Om exempelvis en av passagerarna skulle skada en medpassagerare anses kausalitet mellan skada och trafik inte föreligga. Dock bör uppmärksammas att domstolarna tolkar orsakssambandet mycket vidsträckt och det krävs inte så starka samband för att skadan skall anses ha uppkommit i följd av trafik.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar