Socialtjänstens mål


Socialtjänsten är ett uttryck för samhällets demokratiska målsättningar, där alla individer behandlas på ett solidariskt vis. Tanken är att socialtjänsten skall främja den enskilde individens ekonomiska och sociala trygghet. För att säkerställa detta ställs självklart krav på hur en sådan socialtjänst skall se ut. Vikten skall läggas på jämlikhet i levnadsvillkoren bland de olika individerna i samhället. Detta är åtminstone en målsättning, något som skall prägla det ständiga arbetet och visa på alla individers lika värde inför lagen. Socialtjänsten skall även kunna möjliggöra för en individs aktiva deltagande i samhällslivet. Det är alltså stora krav och ännu större målsättningar som ställs upp på denna civila tjänst. För det är just det som är tanken bakom tjänsten, att gemene man skall kunna tillgodogöra sig den hjälp han eller hon har rätt till som en fungerande del av samhället.

Socialtjänsten i sig skall dock fungera som en administrativ kugge. Det är viktigt inte bara för att säkerställa att alla får den hjälp och service de har rätt till, utan även för att se till att arbetet präglas av en hög seriositet, där individens bästa sätts i främsta rummet. Socialtjänsten skall främja enskildas och gruppers möjligheter att utveckla sina resurser. Detta skall göras under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation. Inriktningen ligger alltså i att frigöra individens kapacitet med tonvikt på individens förmåga att hushålla med begränsade resurser. Verksamheten kring socialtjänsten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Just detta är av stort intresse och vikt, då det oftast handlar om relativt svåra situationer runt omkring ett ärende som hamnar hos socialtjänsten. Att få hjälp därifrån skall därmed inte behöva försvåras av en brist på respekt eller förståelse för den enskildes situation. Det kan handla om att en person har vissa sjukdomsbesvär. Detta i förening med ett ekonomiskt utsatt läge innebär en oerhört svår situation för de flesta. Just därför krävs det att socialtjänsten kan skapa en trygghet i sitt arbete, så att den enskilde individen kan känna en trygghet för myndighetsutövarna.

Om en åtgärd som hamnar hos socialtjänsten rör ett barn skall detta hanteras med största möjliga omsorg. Arbetet skall präglas av barnens bästa intresse i första hand och se till att beslut och dylikt återspeglar denna målsättning. Det skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa faktiskt kräver i praktiken, för att möjliggöra att ärendet fokuserar på att ge barnet bästa möjliga trygghet. Likt övrig myndighetsutövning avser barn varje människa under 18 års ålder. Därmed kan det sägas att redan innan socialtjänsten sätter igång sitt arbete så måste den vara införstådd med vad dess målsättningar är: att sätta barnets bästa i främsta rummet, samt att möjliggöra för den enskilde individen att inte bara få hjälp, utan att även kunna hjälpa sig själv.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar