Socialnämndens medverkan vid fastställande av faderskap


Är det oklart vilken man som ska anses vara far till ett barn som står under någons vårdnad, är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, för det fall att barnet är bosatt i Sverige. Den aktuella bestämmelsen gör undantag för de fall där den så kallade faderskapspresumtionen är tillämplig. Faderskapspresumtionen innebär att den man som är gift med modern vid barnets födelse som utgångspunkt ska anses vara far till barnet. Det finns dock fall där socialnämnden kan komma att ingripa även om faderskapspresumtionen är tillämpbar.

För sådana fall där faderskapspresumtionen inte är tillämpbar gäller alltså att socialnämnden ska tillse att faderskapet fastställs. En av förutsättningarna är att barnet står under någons vårdnad. Att barnet står under någons vårdnad innebär att barnet inte fyllt 18 år, inte är gift och inte omfattas av någon form av utländsk lag som säger att barnet inte längre står under någons vårdnad. Ytterligare en förutsättning är att barnet är bosatt i Sverige, men det krävs inte att barnet är svensk medborgare.

Skulle barnet omfattas av utländsk lag beträffande vårdnadsfrågan och den lagen säger att vårdnaden upphör tidigare eller senare än vad som är brukligt i Sverige är den allmänna uppfattningen att socialnämnden ska beakta det. Även för det fall att faderskapet redan är fastställt, genom exempelvis ett utländskt domstolsavgörande eller liknande förfarande som är giltigt här i landet, upphör socialnämndens utredningsskyldighet. Föreligger det en pågående faderskapsutredning i utlandet finns det anledning för socialnämnden att avvakta med att starta en egen utredning. Det finns dock fall där det kan vara betydelsefullt för socialnämnden att göra en parallell utredning för att exempelvis säkerställa vissa av parterna angivna uppgifter.

Socialnämndens skyldighet och behörighet att fastställa faderskapet upphör när barnet fyller 18 år eller ingår äktenskap. Skulle en undersökning om fastställande av faderskap vara inledd när barnet fyller 18 år ska den genast avbrytas från socialnämndens sida och det är upp till barnet att själv gå vidare med utredningen. Skulle barnet avlida upphör socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskapet. För det fall att den presumtive fadern skulle avlida innan faderskapet hunnit fastställas ska utredningen dock fortsätta. I en situation där mannen som fastställs vara barnets fader är död ska mannens arvingar anses vara motpart till barnet i målet.

Utredningen av faderskapet ska handhas av en bestämd tjänsteman i kommunen. Tjänstemannen ska ges möjlighet att rådfråga en jurist när det behövs. Denna jurist bör kunna företräda barnet i en process om fastställande av faderskap. I mindre komplicerade fall kan handläggningen göras av en socialassistent, lämpligen någon som modern haft kontakt med under graviditeten. Socialnämnden behöver inte ta hänsyn till moderns vilja. Även om en moder motsätter sig utredandet av faderskapet har socialnämnden rätt att utreda faderskapet. Socialnämnden är inte bunden av uppgifter som modern lämnar om vem hon anser är barnets far. För det fall att modern underlåter att medverka till att få faderskapet fastställs kan hon gå miste om så kallat underhållsstöd.

Bläddra bland juridiska artiklar