Faderskapspresumtion


Om modern är gift med en man vid tidpunkten för barnets födelse, ska denne man som utgångspunkt anses vara barnets far. Detta gäller även om modern nyligen har blivit änka och det kan antas att barnet har blivit avlat innan mannen avled. Presumtionen gäller alltså inte vid äktenskap mellan två kvinnor. I de fall faderskapspresumtionen blir tillämplig ska mannen i äktenskapet anses som barnets far. Modern ska anses vara gift även om modern och mannen har för avsikt att skilja sig, men domen ännu inte har blivit giltig. Är äktenskapet för skens skull gäller inte faderskapspresumtionen.

Det spelar ingen roll om barnet har avlats före eller under äktenskapet, det enda faderskapspresumtionsbestämmelsen tar hänsyn till är att barnet föds medan äktenskapet fortfarande består. Skulle modern ha skiljt sig och sedan ingått ett nytt äktenskap före barnets födsel presumeras mannen i det senare äktenskapet vara far till barnet, även om barnet skulle kunna vara avlat i det tidigare äktenskapet.

Om modern har varit gift, men föder barn efter att äktenskapet är upplöst, finns det två olika följder beroende på hur äktenskapet upplöses. Upplöses äktenskapet genom skilsmässa gäller inte faderskapspresumtionen. Det spelar här ingen roll om barnet föds strax efter att äktenskapet har blivit upplöst. Har äktenskapet blivit upplöst på grund av att mannen har avlidit ska den avlidne mannen presumeras vara far till barnet, om förlossningen sker inom rimlig tid efter dödsfallet. Med rimlig tid menas sådan tid att barnet kan vara avlat innan mannens död.

Det uppstår sällan tvist om huruvida förutsättningarna för faderskapspresumtion är uppfyllda eller inte. Tvister i dessa frågor saknar dock inte praktisk betydelse, eftersom det inte finns någon i lagen stadgad konceptionstid. Det skulle exempelvis kunna tänkas att det är oklart huruvida ett barn har fötts inom sådan rimlig tid efter ett äktenskaps upplösning att en faderskapspresumtion kan göras.

Ett barn kan föra talan om fastställande av faderskap, men även att det ska anses vara barn till en viss man i enlighet med de ovan nämnda principerna. Att det är möjligt att föra talan om att en viss man ska anses vara far till ett barn, så kallad positiv bördstalan, framgår av ett rättsfall. Det är däremot inte möjligt för en man att föra talan om att denne ska anses vara far till ett barn. Europadomstolen har även funnit att en vägran att låta en man erkänna faderskapet till ett barn inte stred mot europakonventionen för mänskliga rättigheter. Domstolen menade att vid konflikt mellan föräldrars rättigheter och barns rättigheter är det barnets rättigheter som ska ges företräde.

I ett svenskt rättsfall ansågs det inte rimligt att ett av ett barn mottaget arv skulle förklaras ogiltigt på grunden att det visat sig att ett barn som mottagit arvet inte var barn till arvlåtaren. Också den som förvärvat svenskt medborgarskap får behålla det, även om det visar sig att mannen som barnet har fått medborgarskapet av inte är barnets rätta fader. Det uppstår sällan några problem att avgöra vem som är rätt moder till ett barn. År 2002 tillkom dock en bestämmelse om moderskap vid äggdonation. Moderskapet får där bevisas genom vittne, födelse- eller dopattest.

Bläddra bland juridiska artiklar