Skattskyldighet för personer som bor utomlands


En persons bosättningsort kan påverka om en person är skyldig att betala skatt eller ej, och även storleken på skatten. Personer som är bosatta utomlands och som inte längre har någon väsentlig anknytning till Sverige (t.ex. familj eller fastigheter) är i de flesta fall endast begränsat skattskyldiga, dvs. endast skattskyldiga för inkomster som har ett särskilt samband med Sverige. I vissa fall finns dock specialreglering för vissa utomlands bosatta, varav några viktiga exempel ska behandlas här.

Till att börja med något om reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, som vanligtvis brukar förkortas SINK. Dessa regler påverkar exempelvis utländska medborgare som kommer till Sverige för att arbeta och reglerna har ådragit sig en hel del massmedial uppmärksamhet. Det bör dock nämnas att de skattskyldiga kan begära att istället bli beskattade enligt de vanliga skattereglerna, vilket kan vara förmånligt i vissa fall eftersom man då får rätt till t.ex. grundavdrag.

Det finns flera inkomster som är skattepliktiga enligt SINK-lagstiftningen. Särskilt intressanta att nämna är de vanligaste, nämligen lön på grund av anställning i privat och offentlig sektor, så länge det är från ett svenskt företag eller svenska staten. Bland de inkomster som undantas från skatteplikt kan nämnas lön som utgått på grund av anställning från annan än svenska staten så länge vissa kriterier är uppfyllda. Kriterierna är inriktade på bland annat hur länge man vistas i Sverige, om arbetsgivaren har hemvist i Sverige samt om arbetsgivarens ”fasta driftställe” debiteras för lönen. Finns en stark koppling till Sverige genom att den skattskyldige varit här mer än 183 dagar under en 12-månadersperiod, samtidigt som arbetsgivaren har hemvist eller fast driftställe i Sverige som redovisar löneutbetalningarna i sitt överskott, så ska alltså de vanliga reglerna tillämpas istället för SINK:en. Fler exempel på icke-skattepliktiga inkomster finns dock. Det är slutligen ofta fördelaktigt att bli beskattad enligt SINK, eftersom man endast betalar 25 % skatt på sina skattepliktiga inkomster. Kommer man till Sverige och önskar bli beskattad i enlighet med denna lagstiftning ska man ansöka om detta till Skatteverket.

Förutom SINK finns även en A-SINK, som gäller för vissa kategorier av skattskyldiga. A-SINK kan framförallt användas av utomlands bosatta artister, idrottsmän samt utländska företag som anordnar sådan verksamhet i Sverige. Det krävs dock att de utbetalda inkomsterna hänför sig till publikframträdande i Sverige och att den som uppbär inkomsten vistas i Sverige mindre än sex månader. De som omfattas av A-SINK betalar endast 15 % skatt istället för 25 %, som SINK föreskriver. Det är personen eller företaget som betalar ut ersättningen som ska skicka kontrolluppgifter till skatteverket, betala in arbetsgivaravgifter och göra preliminärskatteavdrag från ersättningen. I vissa fall ska dock arbetsgivaravgiften betalas till artistens/idrottsmannens hemland. Detta gäller framförallt ifall det finns någon internationell konvention som föreskriver detta eller om personen kommer från ett annat EU-land och uppträder i flera olika länder, t.ex. under en turné.

Bland dem som omfattas av lagstiftningen kan nämnas både fysiska personer såsom musikartister, skådespelare, idrottsmän och juridiska personer, till exempel bolag som arrangerar idrottstillställningar och artistföretag. Dessa är alltså skattskyldiga och ska betala skatt på inkomster från sin verksamhet i Sverige. Detta gäller dock inte om betalningen kommer från ett artistföretag som hör hemma i utlandet. Kommer alltså ett rockband till Sverige och spelar men får betalt av ett utländskt artistföretag är de inte skattskyldiga i Sverige. Det är viktigt att skilja detta från fallet när en utländsk arrangör betalar ersättning till en utländsk artist för exempelvis en spelning här i landet. En sådan utbetalning är skattepliktig. I detta sammanhang gäller det att hålla isär begreppen skattepliktig (som avser inkomsten) och skattskyldig (som avser den person som uppbär inkomsten). För artister gäller generellt att de särskilda reglerna bara gäller inkomster som härstammar från offentliga uppträdanden inför publik, och inte t.ex. skivinspelningar.

Slutligen då något om de inkomster som inte är skattepliktiga. De exempel som ges i lagen är uttömmande, vilket innebär att endast dessa ska undantas. Viktiga exempel är sådana inkomster som är undantagna på grund av skatteavtal samt inkomster som är hänförliga till ett utanför Sverige beläget fast driftställe. Skatteavtalen bör regelmässigt undersökas i gränsöverskridande skattesituationer, och behandlas i en egen artikel.

Bläddra bland juridiska artiklar