Pantsättning av bostadsrätt


På samma sätt som det går att pantsätta en fastighet vid lån av pengar kan en bostadsrättshavare pantsätta bostadsrätten som säkerhet för lån. Till vilket värde en bostadsrätt kan pantsättas är ofta svårbedömt eftersom det till stor del beror på bostadsrättsföreningens ekonomi. Vid en pantsättning av bostadsrätten är det inte lägenheten i sig som pantsätts, utan rätten att nyttja den. Det eftersom bostadsrättshavaren inte är ägare till lägenheten. Bostadsrätten kan i princip pantsättas flera gånger och hur högt som helst, vilket föreningen inte kan förhindra. Däremot skall föreningen underrättas om att pantsättning har skett och se till att det antecknas i lägenhetsförteckningen.

Innebörden av att en bostadsrätt pantsätts är att långivaren (exempelvis en bank) får företräde vid en eventuell utdelning vid en utmätning eller konkurs. Långivaren blir i dessa fall även panthavare. Panten är en så kallad prioriterad fordran, som ger långivaren/panthavaren en särskild förmånsrätt. Det innebär att när låntagaren har andra långivare har panthavaren företräde gentemot övriga långivare och panthavaren kan med säkerhet få ut en del av eller hela sin fordran ur bostadsrättens värde vid en tvångsförsäljning.

För att panten skall vara giltig måste bostadsrättsföreningen informeras om pantsättningen. Föreningen behöver inte i sin tur besvara pantsättarens meddelande för att den skall vara godkänd. Vanligtvis skickar långivaren, exempelvis en bank, till bostadsrättsföreningen en blankett där pantsättningen framgår. Blanketten skall undertecknas av föreningens firmatecknare och återsändas till banken. Föreningen har även en skyldighet att informera för det fall bostadsrätten redan är pantsatt och i så fall till vem.

Generell eller begränsad pantsättning

Det finns möjlighet att pantsätta en bostadsrätt som säkerhet dels för en kredit men även för flera krediter. En pantsättning för en kredit kallas för begränsad pantsättning. En begränsad pantsättning kan uttrycka sig på följande sätt;

”Som säkerhet för detta lån pantförskriver jag härmed bostadsrätten med tillhörande nyttjanderätt i bostadsrättsföreningen Kullen, lägenhetsnummer 12. Jag förbinder mig härmed att varken överlåta, avsäga eller hyra ut bostadsrätten i andra hand utan bankens samtycke.”

En pantsättning kan även göras för flera oberoende krediter. Låntagaren gör då en så kallad generell pantsättning. En generell pantsättning innebär att den pantförskrivna egendomen skall utgöra säkerhet för låntagarens samtliga skulder till kreditgivaren ”nu och i framtiden” som det vanligtvis står skrivet i avtalet. En generell pantsättning kan lyda enligt följande;

”Som säkerhet för de lån jag har vid dagens datum samt framdeles i banken pantförskriver jag härmed bostadsrätten med tillhörande nyttjanderätt i bostadsrättsföreningen Kullen, lägenhetsnummer 20. Jag förbinder mig härmed att varken överlåta, avsäga eller hyra ut bostadsrätten i andra hand utan bankens samtycke.”

När en bostadsrättshavare avsäger sig bostadsrätten, det vill säga återlämnar den till bostadsrättsföreningen utan ersättning, förfaller panten. Det är därför vanligt förekommande att bostadsrättshavaren vid en pantsättning förbinder sig att informera långivaren innan en avsägning sker. Tänk på att det krävs makes/sambos samtycke vid pantsättning om det rör sig om en gemensam bostad!

Bläddra bland juridiska artiklar