Inteckningsfri avstyckning


Sedan ett par år tillbaka finns det en möjlighet i svensk rätt att i samband med en avstyckning göra den nybildade fastigheten inteckningsfri. Förändringen i lagen innebär många fördelar. Framförallt ett effektivare förfaringssätt eftersom fastighetsägaren, alternativt en köpare, redan vid ansökan om avstyckning kan begära att den avstyckade lotten skall vara inteckningsfri. Tidigare åtgärder såsom dödning, nyteckning eller så kallad relaxation (när man lyfter av en inteckning i en del av intecknad egendom) kommer inte längre behövas. Dessutom kommer lagförändringen förhoppningsvis även underlätta finansieringen av kapitalkrävande projekt.

Bakgrund och tillvägagångssätt

Utgångspunkten är att, när nybildande av en fastighet sker, genom en sammanläggning med en annan fastighet, skall en inteckning i någon av dessa fastigheter belasta hela den nybildade fastigheten. Däremot, när en ny fastighet bildas genom en avstyckning från en annan fastighet, kan lantmäterimyndigheten besluta att den nya fastigheten (styckningslotten) skall vara inteckningsfri. Ett sådant beslut får meddelas om stamfastighetens ägare eller styckningslottens ägare begär det. Den inteckningsfria avstyckningen innebär att lantmäterimyndigheten redan vid avstyckningen kan pröva och besluta att inteckningar i stamfastigheten inte skall belasta det avstyckade området. För det fall lantmäterimyndigheten beslutar att styckningslotten skall vara inteckningsfri, innebär det att stamfastighetens inteckningar inte kommer att belasta den nybildade fastigheten. En så kallad styckningslott kan dels utgöra mark, dels ett tredimensionellt utrymme eller en fastighets andel i en samfällighet.

Den så kallade avstyckningsförrättningen måste därefter registreras i fastighetsregistret för att styckningslotten per automatik skall bli fri från inteckningar. I praktiken innebär förfarandet att förrättningslantmätaren utför ett extra moment i avstyckningsförfarandet. Det är emellertid viktigt att säkerheten för inteckningarna i stamfastigheten inte försämras på grund av den inteckningsfria avstyckningen. Det är förrättningslantmätaren som bär ansvaret för att så inte sker. Åtgärden kan genomföras på två sätt; antingen genom en oskadlighetsprövning eller genom medgivande. Oskadlighetsprövningen innebär att om värdet på styckningsfastigheten med säkerhet ”täcker” det intecknade beloppet när avstyckningen genomförts är prövningen relativt enkel, eftersom åtgärden inte är till skada för panthavarna. Om däremot styckningslotten har ett betydelsefullt värde varvid panthavarna i stamfastigheten påverkas, krävs samtliga panthavares medgivande. Dessutom kan nämnas att för det fallet att stamfastigheten och styckningslotten har samma ägare, krävs även medgivande från innehavare av andra inskrivna rättigheter – oavsett om de har bättre eller sämre rätt än inteckningarna.

Bläddra bland juridiska artiklar