Osjälvständiga brottsformer


Att den huvudsakliga gärningsmannen kan bli dömd till ansvar för ett brott som denne själv genomfört är ganska självklart. Exempelvis; ifall A uppsåtligen mördar B, så kan A dömas för mord. I vissa situationer är det dock fler personer än just den huvudsakliga gärningsmannen som kan dömas till ansvar i samband med att ett brott begåtts. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan det då bli aktuellt att döma för exempelvis förberedelse, stämpling eller medhjälp till det huvudsakliga brottet. Anstiftan av brott är också det en brottsrubricering som kan bli aktuell i dylika fall. Att observera är dock att det enbart är i samband med vissa brott som dessa brottsrubriceringar kan bli aktuella – det är inte alla slags brott som kan resultera i att någon annan än den huvudsakligen gärningsmannen riskerar att bli dömd för till exempel stämpling till brottet. För att generalisera något, så är det framförallt i anknytning till grövre brott som det kan komma ifråga att döma andra personer än den huvudsakliga gärningsmannen för brott.

Att notera är att förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan alltså inte utgör några självständiga brottsrubriceringar – dessa brottsrubriceringar utgör istället vad som brukar beskrivas som osjälvständiga brottsformer. Det man kan dömas för är exempelvis ”förberedelse till mord”, ”stämpling till våldtäkt” och så vidare och inte enbart ”förberedelse till brott”, eller vad det nu är fråga om. Observeras skall att även en person som sedermera potentiellt skulle komma att bli den ”huvudsaklige” gärningsmannen i samband med ett visst brott kan, ifall brottet stannar i ett tidigare skede, dömas för till exempel förberedelse eller stämpling till brottet. Det är följaktligen inte bara medhjälpare, uppdragsgivare och liknande personer som kan begå ett så kallat osjälvständigt brott, utan även själve den huvudsaklige gärningsmannen. För den huvudsaklige gärningsmannen gäller vidare att denne kan komma att dömas för försök till brott, ifall det självständiga brottet aldrig fullbordas. Detta kan dock aldrig bli aktuellt för medhjälpare etcetera (för att det skulle vara möjligt skulle också dessa personer behöva räknas som huvudsakliga gärningsmän). Nämnvärt är emellertid att situationen förstås kan vara sådan att det, så att säga, finns flera huvudsakliga gärningsmän som tillsammans utfört eller försökt utföra ett visst brott (exempelvis ifall en grupp personer tillsammans beslutar sig för att genomföra ett rån och alla är lika delaktiga i brottets utförande).

Vad omfattar då egentligen begreppen förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan? Dessa termer handlar alla om att man på olika sätt bidragit till att det huvudsakliga brottet skall kunna genomföras. Något beroende på vilken brottsrubricering det rör sig om, så kan det handla om exempelvis att uppmana den potentiella huvudsakliga gärningsmannen att begå brottet ifråga, att ge råd angående hur brottet bör utföras, eller att på annat sätt delta i planeringen av brottet. Även mer konkret handlande som att hjälpa till att skaffa redskap eller vapen som behövs i samband med brottet, att bistå med pengar som krävs för att brottet skall gå att utföra, att hjälpa till att transportera gärningsmannen så att denne kan utföra brottet och liknande kan falla in under de nämnda brottsrubriceringarna.

Avslutningsvis skall nämnas att det under vissa omständigheter dessutom kan vara brottsligt att, ifall man känner till att ett visst brott skall begås, inte anmäla eller på annat sätt avslöja att brottet ifråga riskerar att genomföras. Brottsrubriceringen som kan bli aktuell i dylika fall är underlåtenhet att avslöja brott, vilket alltså också är ett så kallat osjälvständigt brott som främst kommer ifråga i samband med grova brott.

Bläddra bland juridiska artiklar