Ordning och säkerhet i kollektivtrafiken


I denna artikel ska vi se hur ordning och säkerhet regleras i kollektivtrafiken. Med kollektivtrafik avses här främst tunnelbana, spårväg och busstrafik och med kollektiva färdmedel avses därmed tunnelbanevagnar, spårvagnar och bussar. För trafik på järnväg (och därmed pendeltåg) gäller andra regler. Anledningen till att det finns speciella regler avseende ordningen och säkerheten i kollektivtrafik är att det med tanke på den något speciella miljö som kollektivtrafik bedrivs i anses vara viktigt att kunna ingripa mot ordningsstörningar och sådant beteende som kan äventyra säkerheten i kollektivtrafiken. Ordningsstörningar eller säkerhetsrisker kan snabbt göra att många människors säkerhet äventyras, vilket man har velat undvika genom att göra en reglering där vissa personer har fått befogenhet att snabbt ingripa för att upprätthålla ordning och säkerhet i kollektivtrafiken.

Ett stort ansvar för att upprätthålla ordning och säkerhet i kollektivtrafiken läggs på så kallade trafiktjänstemän. En trafiktjänsteman är en person som är anställd av eller har ett uppdrag hos ett trafikföretag som driver kollektivtrafik och som har uppgifter som avser ordningen och säkerheten i trafiken. Dessutom faller förare under definitionen av trafiktjänstemän. Med trafiktjänstemän menas alltså främst förare och konduktörer samt vakter av olika slag. Trafiktjänstemännen måste dock, för att få utöva sina befogenheter att vaka över ordningen och säkerheten i kollektivtrafiken, antingen bära en uniform eller ett märke som visar att han eller hon är en trafiktjänsteman eller genom att på något annat tydligt sätt visa att han eller hon har ställning som trafiktjänsteman.

Trafiktjänstemän har en allmänt hållen befogenhet att ge trafikanter (alltså de personer som reser med det kollektiva färdmedlet) och andra personer de tillsägelser som behövs för att ordning och säkerhet ska upprätthållas. De andra personer som trafiktjänstemän kan ge tillsägelser kan vara till exempel personer som befinner sig på en hållplats, men som inte åker med det kollektiva färdmedlet. Trafiktjänstemän har även befogenhet att avvisa personer från trafikföretagets område eller färdmedel. En sådan befogenhet föreligger i vissa fall då den personen som avvisas har brutit mot vissa regler. Låt oss nu gå igenom de fall då en trafiktjänsteman har befogenhet att avvisa personer från färdmedel eller trafikföretagets område:

1. Om en person är berusad eller äventyrar ordningen eller säkerheten i trafiken.
2. Om en person har med sig eller dricker alkohol ombord på det kollektiva färdmedlet eller då en person har med sig eller dricker alkohol inom trafikföretagets område.
3. Om en person har gått in på en tunnelbanas spårområde eller den del av en spårvagns spårområde där det är tydligt markerat att allmänheten inte har tillträde.
4. Om en person beträder en tunnelbanevagns eller spårvagns utsida, till exempel genom att sitta på taket på vagnen.
5. Om en person rör vid manöveranordningar, signalanordningar eller andra liknande anordningar
6. Om en person hindrar trafikens behöriga gång, till exempel genom att hindra tunnelbanedörrar från att stängas så att tunnelbanan inte kan lämna plattformen.
7. Om en person tar med sig egendom ombord på det kollektiva färdmedlet som antingen kan vara farlig eller som är otymplig eller på något annat sätt kan orsaka en betydande olägenhet för medpassagerarna.
8. Om en person röker inom en del av trafikföretagets område som inte är beläget under bar himmel.
9. Om en person skräpar ned eller på något annat sätt förorenar ett kollektivt färdmedel eller inom trafikföretagets område.
10. Om en person har tagit sig förbi spärrarna i tunnelbanesystemet utan att ha ett giltigt färdbevis.

I alla fall förutom det första krävs dock att överträdelsen av en regel har en väsentlig betydelse för ordningen eller säkerheten i trafiken. Förutom i dessa fall kan en trafiktjänsteman även avvisa en person som inte följer en anvisning från eller tillsägelse av trafiktjänstemannen. Även i detta fall krävs dock att underlåtenheten att följa anvisningen eller tillsägelsen har en väsentlig betydelse för ordningen eller säkerheten i trafiken.

I vissa fall kräver ordningen och/eller säkerheten i trafiken att en person vägras tillträde till trafikföretagets område eller till ett kollektivt färdmedel. Därför får tillträde till ett trafikföretags område eller ett kollektivt färdmedel vägras personer som är berusad och som har med sig sådan egendom som kan vara farlig eller medföra en betydande olägenhet för medpassagerarna. Dessutom får en person som uppträder på ett sätt som gör att det finnas anledning att tro att han eller hon kommer att störa ordningen eller äventyra säkerheten i trafiken vägras tillträde till trafikföretagets område eller det kollektiva färdmedlet.

Bläddra bland juridiska artiklar