Olycksfallsförsäkringar


Med försäkringar avses ett finansiellt riskspridande mellan ett försäkringsbolag och dess kunder. Försäkringstagaren får genom inbetalning av en så kallad försäkringspremie till försäkringsbolaget en garanti till ersättning vid ett eventuellt försäkringsfall. På så vis kan försäkringskollektivet gemensamt täcka sådana skador som en enskild individ inte kan bära på egen hand. Olycksfallsförsäkringar är så kallade personförsäkringar. Syftet med personförsäkringar är vidare att ersätta de ekonomiska förluster som uppkommer när en person skadas.

Behovet av olycksfallsförsäkringar

Olycksfallsförsäkringar täcker sådana förluster som uppkommer vid en personskada genom en olyckshändelse. En del sådana skador ersätts genom skadeståndsrättsliga regler istället, som exempel kan nämnas behandlingsskador, trafikskador eller produktansvarsskador. Dock är det många olyckshändelser som inte täcks av skadeståndsrätten. I regel brukar det därför vara bra att ha en olycksfallsförsäkring. Många vuxna personer har idag en olycksfallsförsäkring genom den så kallade TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, och frivilliga gruppförsäkringar. Ibland kan dock behov finnas av ett starkare skydd. Detta gäller bland annat för studerande, egenföretagare eller personer som har en ekonomisk standard som är högre än vanligt. Barn som går i skola och i förskola är försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring. Dock kan skyddet i många situationer vara otillräckligt eftersom det endast omfattar olycksfall som inträffar då barnet befinner sig i skolan eller på förskolan.

Begreppet olycksfallsskada

För att försäkringsersättning skall utgå krävs att en så kallad olycksfallsskada har inträffat. Den vanliga definitionen av en olycksfallsskada är: ”Kroppsskada som har drabbat den försäkrade genom ofrivillig, plötslig, yttre händelse.” Enligt denna definition finns det fyra rekvisit som måste vara uppfyllda för att en olycksfallsskada skall föreligga. Försäkringstagaren måste för det första ha drabbats av en kroppsskada. För att det skall vara fråga om en kroppsskada krävs att läkarbehandling av något slag har behövts. Skador som omfattar egendom är inte en kroppsskada. Kroppsskadan skall vidare ha uppkommit genom en ofrivillig händelse, d.v.s. en olyckshändelse. Händelsen skall dessutom vara plötslig. Detta innebär att skadan inte får ha orsakats av långvarig belastning, förslitning eller liknande. Slutligen skall det vara fråga om en yttre händelse. Detta innebär att skadan måste ha uppkommit genom någon slags yttre våld. Dock finns det inget hinder mot att själva skadan är invärtes, så länge skadan har orsakats av yttre våld av något slag.

Gränsdragningar

Den viktigaste gränsdragningen då det gäller olycksfallsskador är den gentemot sjukdomsskador. Om en skada uppkommer utan yttre skada är det snarare fråga om en sjukdom än ett olycksfall. Dock brukar försäkringsbolagen även ha villkor som föreskriver att skador som har uppkommit på grund av virus, bakterier och andra smittämnen inte skall anses vara olycksfallsskador. Vidare brukar föreskrivas att en skada som har uppkommit genom ingrepp, undersökning eller behandling eller genom användning av medicinska preparat, d.v.s. mediciner, inte skall anses vara en olycksfallsskada. Här är det istället fråga om en behandlingsskada. Villkoren kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag och det är därför viktigt att försäkringstagaren kontrollerar vilka begränsningar som finns i villkoren.

Vanliga inskränkningar

De flesta försäkringar uppställer särskilda villkor, inskränkningar, begränsningar eller undantag för ersättning beträffande olyckor som inträffat vid riskfylld verksamhet. Normalt brukar inskränkningar gälla beträffande vissa sporter, vid resor utanför Norden eller i krigsdrabbade områden samt vid flygning. Den som flyger som pilot eller annan besättningsman och dessutom ägnar sig åt yrkesmässig flygning eller annan avancerad flygning, militärflygning eller flygning för flygbolag som inte har koncession i Norden kan drabbas av vissa inskränkningar i olycksfallsförsäkringen. Vidare anses vissa sporter som exempelvis kampsporter, bergsklättring, drakflygning, motorsporter och vissa hästsporter vara så riskfyllda att försäkringen inte gäller vid utövande av sporten. Olycksfallsförsäkringen brukar i regel inte heller ersätta behandling utomlands efter olycksfall som uppkommit vid vistelse utanför Norden. Dock omfattas ibland behandling som vidtas efter det att försäkringstagaren har återvänt till Norden. Uppmärksammas bör att i regel kan en tilläggspremie tecknas för de flesta riskfyllda verksamheter. Hel vägran från Försäkringsbolagens sida att teckna förskärning är ovanligt och avser i regel endast särskilt riskfylld verksamhet.

Ersättningsformer

Olycksfallsförsäkringen kan lämnas i olika former men i en individuell olycksfallsförsäkring brukar invaliditetsersättning och läke-, rese-, och tandskadekostnader alltid ingå. Exempel på andra ersättningsformer som kan finnas är ersättning för sjukhusvistelse, ersättning för rehabiliteringskostnader, ersättning för lyte och men, dödsfallsersättning och ersättning för sveda och värk.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar