Olika former av pensionsförsäkring


Med försäkringar menas ett finansiellt riskspridande där risken sprids mellan ett försäkringsbolag och dess kunder. Försäkringstagaren kan genom inbetalande av en så kallad försäkringspremie förvissa sig om att få hjälp att bära kostnaderna vid ett eventuellt försäkringsfall. Genom att risken sprids på flera olika kan försäkringskollektivet gemensamt bära sådana kostnader som en enskild individ inte klarar av på egen hand. Pensionsförsäkringar är en form av de så kallade personförsäkringarna. Syftet med personförsäkringar är vidare att ersätta de ekonomiska förluster som uppkommer när en person skadas. Pensionsförsäkringar hör till det privata pensionssparandet och är frivilligt. Det är försäkringstagaren själv som bestämmer om sparande skall ske och med hur mycket.

Traditionell pensionsförsäkring i ursprunglig form

I dagsläget finns stora möjligheter för försäkringstagaren att själv bestämma över utformningen av pensionsförsäkringen. Tidigare fanns det dock endast en pensionsförsäkring. Det är därför denna form av pensionsförsäkring brukar benämnas som traditionell. Idag har många banker och försäkringsbolag slutat nyteckna traditionell pensionsförsäkring i ursprunglig form. Denna pensionsförsäkring fungerar på så vis att antingen försäkringstagaren själv eller försäkringstagarens arbetsgivare betalar in försäkringspremien till försäkringsbolaget. En del av premien går till att täcka försäkringsbolagets kostnader och resterande del placeras i obligationer, aktier, fastigheter, lån och liknande. Försäkringsbolaget lämnar vidare en viss garanterad ränta på det sparade kapitalet. Den garanterade räntan utgår oberoende av hur placeringarna har förvaltats. Många gånger ger kapitalförvaltningen högre avkastning än den garanterade räntan. Försäkringsbolaget avgör i sådana fall hur stor del av detta överskott som skall läggas till den garanterade räntan. Detta brukar kallas för tilldelad återbäring. Eftersom den tilldelade återbäringen är utöver den garanterade räntan kan försäkringsbolaget bestämma hur stor del av denna som skall betalas ut till försäkringstagaren.

Traditionell förvaltning med garanti

Som nämnts ovan brukar den traditionella pensionsförsäkringen i ursprunglig form inte längre lämnas av försäkringsbolag och banker. Istället används i regel en försäkringsform som kallas för traditionell förvaltning med garanti. Denna försäkringsform brukar innebära att försäkringsbolaget ger en garanti för premien, för en del av avsättningen eller en garanterad ränta. I denna försäkringsform brukar inte återbäringsränta vara aktuellt. I regel brukar utbetalning kunna ske tidigast från dess att försäkringstagaren har fyllt 55 år för båda försäkringsformerna. Utbetalningarna kan vidare antingen vara livslånga eller under en begränsad tid. För det fall utbetalningarna avser en begränsad tid är huvudregeln slutligen att denna tid måste vara åtminstone fem år.

Fondförsäkring

En fondförsäkring fungerar på så vis att försäkringstagaren köper andelar i olika fonder som sedermera samlas till ett personligt konto på vilket försäkringen grundas. För att ett försäkringsbolag eller en bank skall kunna arbeta med fondförsäkringar krävs vidare att ett separat bolag, ett så kallat fondförsäkringsaktiebolag, skapas. Pengarna som placeras av försäkringstagarna får sedan för fondförsäkringsaktiebolagets räkning förvaltas av olika fondbolag med värdepappersfonder. En fondförsäkring fungerar på så vis att försäkringstagaren betalar premien. Ur denna tar fondförsäkringsbolaget ut avgifter för att täcka kostnader, resterande del placeras i fonder som försäkringstagaren själv väljer. Till skillnad från vid traditionell pensionsförvaltning har försäkringstagaren vid fondförsäkring inte någon garanterad avkastning. Detta innebär att försäkringstagaren själv får bära risken för placeringen. Om medlen placeras i fonder som ger lite eller ingen avkastning får försäkringstagaren inte ut lika mycket, eller i värsta fall ingen, ersättning. Dock bör uppmärksammas att försäkringstagaren till skillnad från vid andra pensionsförsäkringar får hela avkastningen, med avdrag för förvaltningsavgifter och liknande.

Individuellt pensionssparande

Individuellt pensionssparande, även kallat IPS, är egentligen inte en försäkring utan en sparandeform. Dock gäller samma regler för IPS som för pensionsförsäkringar. IPS är en mer flexibel pensionssparandeform än de som nämnts tidigare. Det är spararen själv som bestämmer i vilken form sparandet skall ske, det kan ske exempelvis i fonder, i aktier eller på bankkonto. Det är spararen som bestämmer hur mycket pengar som skall betalas in och när inbetalning skall ske. Sparandet kan ske i form av regelbundna inbetalningar eller engångsbelopp. Som nämnts bestämmer spararen själv hur och var medlen skall placeras. Det är vidare spararen som står risken för de medel som placeras. Om spararen vill kan en förmånstagare kopplas till IPS-kontot. Vid spararens dödsfall erhåller i sådana fall förmånstagaren IPS-kontots hela värde. Om förmånstagare saknas vid ett eventuellt dödsfall ingår IPS-kontot istället i dödsboet. Pengarna som IPS-sparas är låsta fram tills spararen har fyllt 55 år men till skillnad från vanligt sparande finns vissa skattelättnader.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar