Näringsidkarens skyldighet att fullgöra hemförsäljningsavtal


Ett så kallat hemförsäljningsavtal innebär, i grova drag, ett avtal som ingås medan, eller i samband med att, näringsidkaren gör ett hembesök hos konsumenten (alternativt somliga liknande situationer). När en konsument och en näringsidkare har ingått ett hemförsäljningsavtal rörande köp/hyra av varor eller köp av tjänster gäller vissa speciella regler, utöver vad som i övrigt finns stadgat om konsumentköp.

Näringsidkaren har en särskilt utformad skyldighet att fullgöra ett hemförsäljningsavtal; alltså att leverera den överenskomna varan, utföra tjänsten som avtalats om, och så vidare. Som huvudregel, skall näringsidkaren fullgöra avtalet inom skälig tid – skälig tid innebär i allmänhet senast inom 30 dagar från det att konsumentens beställning gjordes. Det finns dock en möjlighet för näringsidkaren och konsumenten att skriftligen avtala om att fullgörande skall ske inom en annan tidsrymd.

Hävning

För det fall att näringsidkaren inte fullgör avtalet inom 30 dagar, eller inom den andra tidsram som avtalats om, och bristen på fullgörande inte på något sätt beror på konsumentens handlande, uppkommer en rätt för konsumenten att häva hemförsäljningsavtalet. Nämnvärt är också att näringsidkaren har en plikt att upplysa konsumenten om denna rätt till hävande av avtalet. Ifall konsumenten väljer att häva avtalet, är näringsidkaren skyldig att återbetala eventuell ersättning som redan mottagits från konsumenten. Återbetalningen skall ske snarast och, även i detta fall, senast 30 dagar efter det att näringsidkaren mottog meddelandet om att konsumenten vill häva avtalet. I vissa fall är det tillåtet för näringsidkaren och konsumenten att i ett skriftligt avtal komma överens om att näringsidkaren inte skall ha någon återbetalningsskyldighet; så är fallet exempelvis om hemförsäljningsavtalet rör en konsert, en teaterföreställning, ett idrottsevenemang eller dylikt, som tar plats utomhus – om den här sortens evenemang behöver ställas in på grund av dåligt väder, så kan näringsidkaren undkomma återbetalningsskyldighet.

Bläddra bland juridiska artiklar