Näringsidkarens informationsskyldighet vid vissa sorters distansavtal


Särskilda regler gäller för distansavtal som rör fall när en konsument köper eller hyr något av en näringsidkare, och det som köps eller hyrs är en vara eller en så kallad icke finansiell tjänst. Förutom att finansiella tjänster undantas från denna reglering, så undantas också bland annat distansavtal om uppförande av byggnader.

Informationsskyldighet innan distansavtalet ingås

Vid ett sådant distansavtal som diskuterats ovan, har näringsidkaren en viss informationsskyldighet. I rimlig tid innan distansavtalet ingås är näringsidkaren skyldig att informera om viktiga saker; såsom exempelvis sitt namn och sin adress, varans/tjänstens huvudsakliga egenskaper, varans/tjänstens pris (inklusive eventuella skatter och avgifter), eventuella leveranskostnader, hur betalning och leverans skall ske, vilka regler som gäller för konsumentens ångerrätt samt hur lång tid avtalet som kortast kommer att gälla (ifall avtalet skulle gälla en tjänst som utförs kontinuerligt eller upprepad leverans av varor). Denna information skall ges på ett klart och begripligt sätt, som är anpassat efter vilken sorts distanskommunikation som används vid tillfället (till exempel ifall det rör sig om Internet eller telefon). Om det rör sig om telefonförsäljning, så är näringsidkaren skyldig att vid början av samtalet upplysa konsumenten om sin identitet, syftet med samtalet, med mera.

Informationsskyldighet efter att distansavtalet har ingåtts

Även efter det att distansavtalet har ingåtts kan näringsidkaren ha en informationsskyldighet. Snarast efter avtalets ingående (senast vid leveransen, ifall avtalet gäller en vara) skall näringsidkaren som huvudregel ge konsumenten en bekräftelse som skall innehålla delar av den tidigare nämnda informationen, upplysning om mot vem som konsumentens ångerrätt kan utövas, upplysning om vart konsumenten kan vända sig med eventuella klagomål, information rörande erbjudna garantier eller service samt information om villkoren för att säga upp avtalet (för det fall att det gäller tillsvidare eller längre än ett år). Informationen skall då ges i en läsbar och varaktig form, som är tillgänglig för konsumenten.

Exempel på undantag från informationsskyldigheten

Distansavtal om ett antal specifika saker är i viss mån undantagna från informationsskyldigheten. Det gäller exempelvis fall där näringsidkaren på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod skall tillhandahålla inkvartering (till exempel; boende på ett hotellrum), transport, servering eller catering, konserter, teater, idrottsevenemang, återkommande köp och leverans av livsmedel, etcetera.

Vad händer ifall näringsidkaren inte fullgör sin informationsskyldighet?

Ifall näringsidkaren inte informerar konsumenten på de sätt som nämnts ovan, så kan vissa påföljder bli aktuella. Bland annat kan näringsidkaren komma att åläggas att lämna informationen, eventuellt vid vite att göra så, samt bli skyldig att betala skadestånd.

Bläddra bland juridiska artiklar