Näringsidkarens informationsskyldighet vid hemförsäljningsavtal


Det finns speciella villkor för så kallade hemförsäljningsavtal. Som hemförsäljningsavtal räknas avtal mellan en konsument och en näringsidkare rörande köp eller hyra av så kallad lös egendom, alternativt köp av tjänster, som typiskt sett ingås medan näringsidkaren besöker konsumenten i hans/hennes bostad. Vissa fall är dock undantagna från regleringen om hemförsäljningsavtal; det gäller bland annat ifall priset som konsumenten enligt avtalet skall betala är lägre än 300 kr., ifall föremålet för avtalet är vad som kallas för ett finansiellt instrument (däribland inberäknas exempelvis aktier), om avtalet gäller uppförande av en byggnad eller liknande, samt ibland om näringsidkarens hembesök sker på konsumentens begäran

Informationsskyldigheten

Vid hemförsäljningsavtal har näringsidkaren en viss informationsskyldighet. I samband med att ett hemförsäljningsavtal ingås skall näringsidkaren överlämna information om den ångerrätt som finns vid hemförsäljningsavtal till konsumenten. Även information om mot vem ångerrätten kan utövas (inklusive namn och adress) skall ingå och en blankett som kan användas för att utnyttja ångerrätten skall bifogas. Konsumenten skall i anknytning till överlämnandet av informationen skriva under ett exemplar av informationsdokumentet som bekräftelse på att näringsidkaren fullgjort sin informationsskyldighet. Också för det fall att inget hemförsäljningsavtal genast ingås, utan konsumenten endast lämnar ett så kallat anbud (förslag till avtal) som näringsidkaren tar ställning till efter mötet med konsumenten, skall näringsidkaren överlämna den omnämnda informationen till konsumenten.

Exempel på undantag från informationsskyldigheten

Det finns en del situationer när informationsskyldigheten inte gäller; exempelvis är hemförsäljningsavtal rörande återkommande leverans av livsmedel eller andra typiska förbrukningsvaror avsedda för hushållsbruk i viss mån undantagna från regleringen.

Möjliga påföljder ifall näringsidkaren inte uppfyller sin informationsskyldighet

Skulle det vara så att näringsidkaren inte ger konsumenten information på ett korrekt sätt, så finns det flera påföljder som kan komma att inträffa. Som exempel kan näringsidkaren vid vite åläggas att lämna informationen och bli skyldig att betala skadestånd.

Bläddra bland juridiska artiklar