Leasing - allmänt


Leasing är en sorts finansieringsform som ofta används av företag. Leasing går till på så vis att en leasegivare köper egendom för att sedan hyra ut egendomen till det företag, leasetagaren, som behöver använda egendomen. På så vis kan företag anskaffa dyra maskiner och liknande som behövs i verksamheten, men som företaget inte har de finansiella resurserna att införskaffa på egen hand. Även om det är leasetagaren som använder egendomen i sin verksamhet ägs egendomen av leasegivaren. Leasegivaren och leasetagaren bestämmer tillsammans hur lång leasingtiden skall vara och hyran bestäms utifrån egendomens värde. I regel kan leasetagaren köpa egendomen vid leasetidens utgång för eventuellt restvärde.

Varför tillämpar man leasing?

Som nämnts ovan kan leasing vara ett alternativ för företag som inte har den finansiella kapaciteten att köpa egendomen som leasas. Leasingkostnaden påverkar endast företagets resultat, vilket gör att företagets balansräkning inte påverkas och soliditeten blir inte sämre. Med soliditet avses ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga. Detta kan vara viktigt om företaget vill knyta till sig investerare eller ta lån. Vidare är leasingavgiften en avgift i företaget och är därmed fullt avdragsgill. Detta innebär att kostnaden kan dras av från företagets vinst och på så vis minska företagets skatt. Genom att leasingavtalen i regel sträcker sig över ett par år och hyran är bestämd i förväg är det lätt att räkna med vilka kostnader leasingen medför. Eftersom företaget inte köper egendomen på en gång binds företagets egna kapital inte upp och kan istället investeras. För leasegivaren kan leasing vara en bra och säker låneform, då leasegivaren hela tiden har säkerhet för sitt lån. Detta beror på att det är leasegivaren som äger leasingobjektet och om leasetagaren skulle gå i konkurs är leasegivaren berättigad till leasingegendomen.

Vilka olika former av leasing finns det?

I Sverige är den vanligaste leasingformen så kallad finansiell leasing, vilket innebär att leasegivaren, i regel ett finansbolag, köper in egendomen och sedermera hyr ut den till leasingtagaren. Sedan får leasetagaren själv stå för försäkringar, service, reparationer, underhåll och liknande. I regel löper avtalet under tre eller fler år och leasetagaren brukar inte kunna säga upp avtalet i förtid. Leasingavgiften är i regel rörlig och ändras i samband med ändringar i ränteläget. Vidare finns så kallad operationell leasing där avgifter för service, administration, underhåll och liknande inkluderas i leasingavgiften. I regel brukar leasingtiden vara kortare än vid finansiell leasing och egendomens restvärde kan skilja sig från restvärdet vid finansiell leasing.

Vilka är skillnaderna mellan ett leasingavtal och ett hyresavtal?

Som nämnts ovan är leasing att betrakta som en sorts hyra av egendom, men det finns vissa viktiga skillnader mellan ett regelrätt hyresavtal och ett leasingavtal. Till skillnad från vid ett vanligt köpeavtal, är varken leasetagaren eller hyrestagaren ägare av egendomen. Istället är det leasegivaren respektive uthyraren som äger egendomen. Detta innebär att det är leasegivaren, eller uthyraren, som finansierar egendomen och som tar upp egendomen i sin balansräkning. I ett hyresavtal är det vidare i regel uthyraren som bestämmer om hyrestagaren skall få köpa egendomen och på vilka villkor detta skall ske. Vid leasing är det istället i regel leasetagaren som bestämmer när köp skall ske, utifrån leasetagarens egna behov. Det är leasetagaren som hittar tillverkare av egendomen och förhandlar om köpet. Leasegivaren finns endast för att ställa upp med det finansiella behovet. Avtalets giltighet och hur leasingavgiften skall betalas bestäms redan från början, vilket underlättar planering. Leasing anses därför av många vara ett fördelaktigt sätt att finansiera köp av egendom.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar