Konsumentkrediter - konsumentens skyldigheter i olika situationer


Vid avtal om konsumentkrediter – kortfattat; när en kreditgivare/näringsidkare ger en konsument en kredit eller på annat sätt ett lån – har inte bara näringsidkaren skyldigheter, utan även konsumenten. Konsumentens mest självklara skyldighet är att betala tillbaka den givna krediten på det sätt som överenskommits i avtalet; en kredit är förstås ingen gåva, utan pengar som kreditgivaren räknar med att få tillbaka. Vanligtvis ingår det även i kreditavtalet att ränta skall betalas av konsumenten på stadgat sätt, i vissa fall kan det också röra sig om olika avgifter som skall betalas.

Förtidsbetalning

Konsumenten har alltid rätt att betala sin skuld i förtid; det vill säga att före det överenskomna datumet betala tillbaka den summa som konsumenten är skyldig kreditgivaren. Motsvarande rättighet för kreditgivaren (rätt att kräva att konsumenten i förtid betalar sin skuld) finns dock inte alltid, men i särskilda fall kan konsumenten vara skyldig att betala skulden i förtid, om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första måste kreditgivaren i konsumentkreditavtalet ha förbehållit sig rätten att i vissa fall kunna kräva att konsumenten betalar skulden i förtid. För det andra måste, som huvudregel, någon av följande omständigheter föreligga;

Att konsumenten, sedan mer än en månad tillbaka, är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som är större än 10 % av den totala skulden till kreditgivaren.

Att konsumenten, sedan mer än en månad tillbaka, är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som är större än 5 % av den totala skulden till kreditgivaren och betalningsdröjsmålet omfattar två eller flera poster som förfallit till betalning vid olika tidpunkter (d.v.s. att konsumenten har missat att på överenskommet sätt betala av skulden vid flera tillfällen).

Att konsumenten på något annat sätt är i vad som kan kallas för väsentligt dröjsmål med betalningen.

I förekommande fall, att den säkerhet som har ställts för krediten avsevärt har försämrats (till exempel att en fastighet som ställts som säkerhet för ett bostadslån markant har skadats, förstörts och så vidare). För det fall att den aktuella säkerheten består av ett förbehåll om återtaganderätt av en vara, vilket är vanligt i samband med så kallade kreditköp, så gäller dock speciella regler och konsumenten kan bli skyldig att betala i förtid med anledning av försämrad säkerhet endast ifall konsumenten uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har orsakat att säkerheten avsevärt försämrats (exempelvis att konsumenten medvetet har förstört en vara som köpts genom kreditköp).

Att konsumenten har försvunnit, gömt undan egendom eller på något annat sätt försöker undkomma och det därmed är tydligt att konsumenten vill undvika att betala sin skuld.

När det gäller ett bostadslån är reglerna om betalning i förtid något speciella. Förutsatt att kreditgivaren har gjort förbehåll om det i konsumentkreditavtalet och att synnerliga skäl föreligger, samt att räntan för krediten är bunden för hela eller en del av avtalstiden (dock minst under tre månader), så har kreditgivaren rätt att kräva att konsumenten betalar sin skuld i förtid, när räntans bindningstid upphör.

Uppsägningstid och möjlighet att undvika förtidsbetalningen

När kreditgivaren vill använda sig av sin rätt att kräva betalning i förtid gäller en uppsägningstid på minst fyra veckor, som räknas från den tidpunkt då kreditgivaren meddelar konsumenten om att skulden sägs upp till betalning (meddelandet skall som huvudregel skickas till konsumenten i ett rekommenderat brev, men andra sätt att meddela konsumenten kan också vara acceptabla). Om kreditgivaren baserar sin rätt till betalning i förtid på det faktum att konsumenten är i dröjsmål med betalningen, på det sätt som diskuterats ovan, kan konsumenten undkomma skyldigheten att betala hela skulden i förtid ifall denne före uppsägningstidens slut betalar det belopp som förfallit samt dröjsmålsränta till kreditgivaren. Om det istället är försämrad säkerhet som kravet på förtidsbetalning beror på kan skyldigheten att betala i förtid undkommas genom att konsumenten inom uppsägningstiden erbjuder kreditgivaren en ny, godtagbar säkerhet. Att observera är dock att ifall samma situation uppstått tidigare – d.v.s. att kreditgivaren har haft rätt att kräva förtidsbetalning, men konsumenten har undkommit betalningsskyldigheten genom att betala in den delen av skulden som förfallit/ställt godtagbar säkerhet – så finns det inte några möjligheter att på nytt undkomma betalningsskyldigheten på detta sätt.

Slutligen kan sägas att om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter kan det få en mängd konsekvenser. Förutom att kreditgivaren alltså kan få rätt att kräva förtidsbetalning, kan exempelvis en vara köpt genom kreditköp komma att återtas. Också mer allmänna regler om utebliven betalning av skulder kan komma att aktualiseras; situationen kan resultera i en rättsprocess, Kronofogdemyndigheten kan komma att blandas in, vilket kan resultera i utmätning, och så vidare.

Bläddra bland juridiska artiklar