Konsumentens ångerrätt vid vissa sorters distansavtal


Speciella villkor gäller för distansavtal som rör fall när en konsument köper eller hyr något av en näringsidkare, och det som köps eller hyrs som huvudregel är en vara eller en så kallad icke finansiell tjänst.

Ångerrättens utformning

Ifall distansavtalet gäller köp eller hyra av en vara, börjar en så kallad ångerfrist löpa den dag då konsumenten tar emot varan. Om distansavtalet gäller köp av en tjänst, så börjar ångerfristen istället löpa omedelbart efter det att avtalet har ingåtts. Att lägga märke till är dock att ifall näringsidkaren inte har fullgjort den informationsskyldighet som han har vid distansavtal, så börjar inte ångerfristen att löpa förrän informationsskyldigheten fullgjorts. Inom 14 dagar efter det att ångerfristen börjar löpa har konsumenten som huvudregel rätt att frånträda distansavtalet, genom att konsumenten meddelar näringsidkaren om att han önskar göra så inom denna tidsperiod.

Vad gäller ifall konsumenten utnyttjar sin ångerrätt?

Om konsumenten beslutat sig för att utnyttja sin ångerrätt och frånträda det avtal som har ingåtts, så är konsumenten skyldig att lämna tillbaka varan till näringsidkaren – för det fall att avtalet rör köp eller hyra av en vara. Ifall avtalet gäller köp av en tjänst, vilken medfört att konsumenten mottagit material från näringsidkaren, så kan konsumenten vara skyldig att hålla materialet tillgängligt för avhämtning (som huvudregel på den plats där det avlämnades). Skulle näringsidkaren strunta i att hämta materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, så övergår rätten till materialet till konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till någon betalning för det. I vissa fall kan konsumenten ha rätt till ersättning för den kostnad som återsändandet av en vara har medfört. Vid utnyttjande av ångerrätten är näringsidkaren skyldig att betala tillbaka den summa som konsumenten har betalat för varan/tjänsten. Återbetalningen skall ske snarast, men senast inom 30 dagar från det att näringsidkaren fått tillbaka varan, alternativt mottog meddelandet om att konsumenten ville frånträda avtalet om köp av en tjänst (det senaste alternativet gäller även för varor, om distansavtalet har ingåtts genom telefonförsäljning). För det fall att distansavtalet ingåtts genom telefonförsäljning, så har konsumenten även rätt att behålla varan (eller eventuellt material, i samband med en tjänst) till dess att näringsidkaren genomfört återbetalningen. Sker ingen återbetalning inom tre månader från det att ångerfristen började löpa, så har konsumenten rätt att behålla varan/materialet – också i denna situation utan att näringsidkaren har rätt till någon betalning. Om konsumenten i samband med distansavtalet har fått kredit från näringsidkaren (eller av någon tredje part, på grund av ett samarbete mellan näringsidkaren och denna tredje part), skall också kreditavtalet upphöra att gälla ifall konsumenten utnyttjar sin ångerrätt och frånträder distansavtalet.

Exempel på undantag från ångerrätten

Om distansavtalet gäller exempelvis en vara som skall tillverkas efter konsumentens särskilda önskemål, så kan konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala om att ångerrätten inte skall gälla. Även distansavtal som berör vissa andra saker omfattas inte av ångerrätten; det gäller bland annat avtal enligt vilka en näringsidkare på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod skall tillhandahålla inkvartering, transport, servering eller liknande, vissa fritidsaktiviteter (till exempel idrotts- eller kulturevenemang) samt abonnemangsliknande avtal om köp och leveranser av livsmedel och dylikt. Vidare kan konsumentens ångerrätt bortfalla exempelvis om distansavtalet gäller en tjänst och utförandet av tjänsten, med konsumentens godkännande, har påbörjats under ångerfristen, liksom om distansavtalet avser en vara som i och med sitt slag inte kan återlämnas eller snabbt försämras/blir för gammal (såsom matvaror). Samma sak gäller för det fall att distansavtalet gäller köp av exempelvis cd- eller dvd-skivor, om varornas försegling har brutits (detta förstås bland annat för att man inte skall kunna kopiera en cd-/dvd-skiva och därefter lämna tillbaka originalexemplaret) samt tidningar och tidskrifter. Inte heller vid vadhållning och andra så kallade lotteritjänster gäller ångerrätten.

Bläddra bland juridiska artiklar