Konsumentens ångerrätt vid distansavtal rörande finansiella tjänster och instrument


Särskilda regler gäller för distansavtal mellan en konsument och en näringsidkare som rör så kallade finansiella tjänster och finansiella instrument – däribland inkluderas bland annat avtal rörande krediter, försäkringar, köp och försäljning av aktier och andra värdepapper, betalningstjänster samt andra typiska banktjänster och liknande.

Villkor för ångerrätten

Som huvudregel börjar den så kallade ångerfristen löpa den dag då distansavtalet ingås. Undantag från denna regel gäller bland annat ifall distansavtalet rör en livförsäkring (då börjar ångerfristen löpa den dag som konsumenten får kännedom om att avtalet upprättats) eller om konsumenten inte på ett korrekt sätt fått grundläggande information och fullständiga avtalsvillkor av näringsidkaren (då börjar inte ångerfristen löpa förrän konsumenten fått tillgång till dessa uppgifter). Ångerfristen varar vanligtvis i 14 dagar, men om distansavtalet avser en livförsäkring, alternativt vissa sorters pensionssparande, löper ångerfristen istället under 30 dagar. Medan ångerfristen varar, så har konsumenten rätt att frånträda distansavtalet genom att meddela näringsidkaren om denna önskan.

Undantag från ångerrätten

I vissa speciella fall gäller inte konsumentens ångerrätt. Så är fallet till exempel om distansavtalet rör köp eller försäljning av aktier, eller andra finansiella instrument, där priset inte bestäms av näringsidkaren utan av finansmarknaden – det skulle vara orimligt att konsumenten kunde upphäva den ingångna transaktion under den period som ångerrätten annars gäller, bara för att exempelvis en aktiekurs inte utvecklats på det sätt som konsumenten hade hoppats. Distansavtal rörande vissa krediter som är förenade med panträtt omfattas inte av ångerrätten. Inte heller distansavtal rörande försäkringar, där försäkringens giltighetstid är en månad eller kortare, omfattas. Vidare gäller ångerrätten som regel inte för det fall att både näringsidkaren och konsumenten, på konsumentens begäran, har fullgjort sina plikter enligt distansavtalet; alltså exempelvis att näringsidkaren har levererat tjänsten (eller vad det nu är frågan om) och konsumenten har betalat på överenskommet sätt.

Resultatet av att konsumenten utnyttjar sin ångerrätt

Väljer konsumenten att frånträda avtalet genom sin ångerrätt, så medför det vissa plikter för näringsidkaren såväl som konsumenten. Vid utövande av ångerrätten blir båda parter, som huvudregel, skyldiga att betala/sända tillbaka pengar eller material som de eventuellt redan hunnit ta emot från motparten på grund av distansavtalet. Återbetalningen/tillbakasändandet skall ske snarast, men senast inom 30 dagar från det att konsumenten lämnade meddelandet/näringsidkaren mottog meddelandet om frånträdandet av avtalet. Det är dock inte alltid som konsumenten kan undkomma att betala viss ersättning till näringsidkaren, trots att distansavtalet frånträtts. Exempelvis kan näringsidkaren i somliga fall ha rätt till betalning för den del av en finansiell tjänst som faktiskt har tillhandahållits på överenskommet sätt, innan distansavtalet frånträddes, samt rätt till ersättning för skäliga kostnader som näringsidkaren haft i samband med tjänsten. Ifall det i samband med distansavtalet även har ingåtts andra avtal som har samband med ”huvudavtalet” (så kallade anknytande avtal; det kan gälla bland annat serviceavtal som så att säga stödjer huvudavtalet och dess funktion), så innebär konsumentens utnyttjande av ångerrätten att även de anknytande avtalen frånträds.

Bläddra bland juridiska artiklar