Kan misstänkas


I svensk rätt finns fyra olika misstankegrader som kan bli aktuella då ett brott har begåtts. Dessa är ”kan misstänkas”, ”skäligen misstänkt”, ”på sannolika skäl misstänkt” samt ”tillräckliga skäl för åtal”. Misstankegraderna har betydelse för till exempel vilka tvångsmedel som får användas mot den misstänkte personen. I denna artikel ska misstankegraden kan misstänkas behandlas.

Kan misstänkas är den lägsta graden av misstanke i svensk rätt. Här rör det sig om väldigt svaga misstankar om att en viss person har begått ett visst brott. Då en person kan misstänkas för ett brott finns det alltså endast svag bevisning som talar för att personen faktiskt begått det aktuella brottet. Trots att bevisningen är svag måste det dock finnas någon omständighet som tyder på att personen i fråga har begått brottet, det är alltså inte möjligt att misstänka en person för att ha begått ett brott utan att det finns åtminstone någon omständighet som talar för att personen faktiskt har gjort det. Exempel på när en person kan misstänkas för brott är då ett mord har begåtts på en mindre båt. Alla personer som befann sig på båten kan misstänkas för att ha utfört mordet. I ett sådant fall finns det svag bevisning för att någon av de personen som befann sig på båten har utfört mordet, men om det inte finns någon annan bevisning så är det inte tillräckligt för att man ska kunna använda en högre misstankegrad än just kan misstänkas avseende någon av personerna som befann sig på båten.

Ett annat sätt att uttrycka att det finns en person som kan misstänkas för brott är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Detta uttryck används ibland i lagtext. Då det finns anledning att anta att ett brott har begåtts får en förundersökning inledas av polis eller åklagare. Graden av misstanke har som sagt betydelse för vilka tvångsmedel som kan användas mot den misstänkte personen. Eftersom kan misstänkas innebär en väldigt låg grad av misstanke blir inte så ingripande tvångsmedel aktuella vid denna misstankegrad. Detta eftersom man från lagstiftarens håll vill försöka undvika de integritetskränkningar som tvångsmedel innebär.

Vem som helst som befunnit sig på en plats där ett misstänkt brott har förövats är skyldig att, om polisen ber honom eller henne om det, följa med polisen för att förhöras. Finns det omständigheter som gör att personen kan misstänkas för brott får polisen hålla kvar den personen i ytterligare sex timmar jämfört med personer som inte kan misstänkas för brott. Personer som inte kan misstänkas för brott kan hållas kvar i sex timmar, medan personer som kan misstänkas för brott alltså kan hållas kvar i sammanlagt tolv timmar. Polisen får dock bara hålla kvar den misstänkte personen i sex timmar till om det är av synnerlig vikt för förundersökningen att han eller hon finns tillgänglig för förhör även efter att den första sextimmarsperioden gått ut. Synnerlig vikt är ett ganska högt krav, vilket innebär att det krävs ganska mycket för att en person som kan misstänkas för ett brott ska kunna hållas kvar efter att den första sextimmarsperioden gått ut.

En person som kan misstänkas för ett brott kan tas i förvar av polisen under de timmar som han eller hon är skyldig att finnas tillgänglig för förhör. Att personen i fråga kan tas i förvar av polisen betyder helt enkelt att polisen kan placera personen i arrest eller låsa in personen på något annat sätt. Då en person kan misstänkas för brott kan han eller hon alltså frihetsberövas av polisen i upp till tolv timmar (se föregående stycke). Att en person kan misstänkas för ett brott innebär dock inte att polisen utan vidare får placera den personen i förvar. För att en person som kan misstänkas för brott ska kunna placeras i förvar krävs nämligen att det är nödvändigt med hänsyn taget till ändamålet med ingripandet alternativt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Situationer då det kan bli aktuellt att placera en person som kan misstänkas för brott i arrest eller annat låst utrymme är därför främst då personen är så berusad eller bråkig att ett förhör inte kan genomföras på en gång, då det finns en risk för att personen helt enkelt inte stannar kvar hos polisen utan lämnar förhörsplatsen samt då det finns en risk för att personen i fråga pratar med andra personer som ska förhöras och därmed påverkar de andra personerna och äventyrar förhörens (och därmed förundersökningens) kvalitet.

I vissa fall finns det även möjlighet att genomföra en husrannsakan hemma hos en person som kan misstänkas för ett brott. För att en husrannsakan ska få genomföras krävs dock att det finns fängelse i straffskalan för det aktuella brottet samt, i de fall då brottsmisstanken bara når upp till nivån kan misstänkas, brottet har begåtts hos den personen som kan misstänkas för brottet, om den misstänkte har gripits där, eller om det annars finns synnerlig anledning (notera det höga kravet) att anta att man vid husrannsakan ska finna föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen av brottet eller för utredning om förverkande av föremål.

En person som kan misstänkas för ett brott som har fängelse i straffskala kan kroppsvisiteras, vilket innebär att hans eller hennes kläder samt olika föremål som personen har med sig får genomsökas. För att en kroppsvisitation ska få genomföras krävs dock att det finns synnerlig anledning (notera även här det höga kravet) att anta att man ska finna föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att det annars är av betydelse för brottets utredning eller för utredning om förverkande av föremål. Även en kroppsbesiktning kan bli aktuell för personer som kan misstänkas för brott. En kroppsbesiktning får dock vid denna misstankegrad bara göras genom ett tagande av salivprov med syftet att genom ett DNA-analys underlätta identifiering vid utredning av brottet och det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet. Även här krävs att det aktuella brottet har fängelse i straffskalan.

Bläddra bland juridiska artiklar