Juridiska personer som är undantagna från skattskyldighet


Det finns särskilda regler om undantag från skattskyldighet för vissa juridiska personer. De juridiska personer som är undantagna från skattskyldighet kan delas upp i två kategorier; de som är helt undantagna från inkomstskatt och de som bara är delvis undantagna från inkomstskatt.

Juridiska personer som är helt undantagna från skattskyldighet

Denna kategori av institutioner är självfallet ganska liten, de enda juridiska personer som helt och hållet slipper betala inkomstskatt är staten, landstingen, kommunerna, kommunalförbunden samt vissa pensionsstiftelser och samordningsförbund.

Juridiska personer som är delvis undantagna från inkomstskatt

Det kan verka självklart att staten och landstingen är helt undantagna från skattskyldighet. Det hade ju inte givit någon mening att exempelvis staten hade betalat skatt till sig själv. De juridiska personer som bara är delvis skattskyldiga har dock denna förmån av andra grunder, såsom att deras verksamhet räknas som allmännyttig och inte syftar till att skapa profit till ägarna. Delvis undantagna från skatt är därför

• Stiftelser: Det finns tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en stiftelse skall slippa skattskyldighet för inkomster som inte härstammar från näringsverksamhet: ett ändamålskrav, ett verksamhetskrav och ett fullföljdskrav. Ändamålskravet innebär att stiftelsen måste ha som huvudsakligt ändamål ett av de ändamål som lagstiftaren nämner. Detta kan vara exempelvis att främja vetenskaplig forskning eller vård och uppfostran av barn, men fler exempel finns i lagtexten. Med huvudsakligt menas minst 75%.Verksamhetskravet är ett krav på att arbetet som görs endast, eller åtminstone nästan endast, är ämnat att främja ändamålet. Minst 90-95% av verksamheten måste alltså tillgodose ändamålet. Fullföljdskravet är ett slags tidskrav. Stiftelsens arbete skall under flera år bedriva ett arbete som motsvarar dess avkastning.
• Ideella föreningar är även de undantagna från skattskyldighet för inkomster som inte härstammar från näringsverksamhet. Samma tre krav gäller som för stiftelser, ändamål, verksamhet och fullföljning. Ändamålskravet skiljer sig dock något, då den ideella föreningens, genom lag fastställda, ändamål kan vara andra än för stiftelser. Ideella föreningar kan förutom de ändamål som gäller för stiftelser annat ägna sig åt att främja exempelvis kulturella eller sociala ändamål. Slutligen måste dessutom den ideella föreningen uppfylla ett öppenhetskrav.
• För registrerade trossamfund gäller samma regler som för stiftelser.
• Vissa övriga juridiska personer. Bland dessa kan nämnas kyrkor underställda Svenska kyrkan, barmhärtighetsinrättningar och vissa sjukvårdsanstalter såvida de inte drivs i vinstsyfte.

Förutom här nämnda juridiska personer som delvis är undantagna från skattskyldighet finns vissa specialregler som rör bland annat inkomster på grund av ägandet av fastigheter. Således är bland annat allmänna undervisningsverk, inte skattskyldiga annat än för eventuella inkomster de har från sina fastigheter.

Bläddra bland juridiska artiklar