Jag skall måla om huset - behöver jag bygglov?


Våra hus kräver underhåll, såsom byte av tak och ommålning av fasader, med jämna mellanrum. Vad som kan vara viktigt att tänka på inför en eventuell förändring av färg eller takmaterial är att det kan krävas bygglov, dock inte alltid. För att veta om bygglov behövs eller inte skall vi presentera ett par utgångspunkter och riktlinjer.

Utgångspunkten är att i områden med detaljplan, krävs bygglov för att måla om byggnader, men även för att byta fasad- eller takmaterial när ändringarna avsevärt påverkar byggnadernas yttre. Även uppsättning eller ändring av ljusanordningar eller skyltar inom detaljplan förutsätter bygglov. Kommunen kan emellertid medge undantag från kravet på bygglov och det är därför viktigt att kontrollera hos respektive kommun vad som gäller.

Frågan är då när ändringarna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Exempel kan vara om du önskar byta fasadmaterial från trä till puts eller från puts till en ytterpanel. Att ta upp nya fönster eller dörrar alternativt ändra befintliga sådana är även åtgärder som påverkar byggnaden avsevärt.

Ommålning i samma kulör eller enbart ett utbyte av takpannor i samma material kräver emellertid inte bygglov, däremot kan underhållsåtgärden i vissa enstaka fall vara lovpliktig. Exempel är när underhåll sker av en särskilt värdefull bebyggelse, då kommunen har en möjlighet att rätta till missgrepp som har gjorts vid tidigare ommålning. Det innebär att prövningsplikt kan finnas även vid målning som inte avser att ge byggnaden en annan färg, förutsatt att byggnaden är lokaliserad i en särskilt värdefull miljö.

Särskilda bestämmelser för en- samt tvåbostadshus

För villaägare finns det däremot undantag från bygglovplikten. Undantaget gäller vid omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller takmaterial för en- och tvåbostadshus samt tillhörande byggnader inom detaljplan – förutsatt att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I bedömningen huruvida åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller omgivningens karaktär, är det inte ändringen i sig som skall bedömas, utan åtgärden i relation till ändringen av byggnadens utseende. Det innebär att det inte är kulörförändringen som sådan som bedöms utan effekten på byggnaden efter ommålningen.

Bläddra bland juridiska artiklar