Bygglov, marklov och rivningslov


Beroende på vilka åtgärder som skall företas behövs i allmänhet, åtminstone i detaljplanlagt område, diverse tillstånd från kommunen sökas. Först när tillstånd är beviljat får de sökta åtgärderna utföras. Det kan röra sig om bygglov när det rör sig om att uppföra nya byggnader, alternativt förändra redan befintliga sådana, marklov vid schaktning av fyllnadsmassor på en tomt samt rivningslov när man skall riva hela eller delar av en byggnad.

Bygglov

Varje kommun skall ha en nämnd som hanterar frågor om bygglov, vanligtvis är det byggnadsnämnden. Bygglov krävs i regel antingen när en ny byggnad uppförs eller när en befintlig byggnad skall förändras.

Anledningen till att bygglov måste ges innan en byggnad uppförs är för att tillförsäkra att diverse krav iakttas och uppfylls. Kraven innebär bland annat att de planerade byggnaderna måste bedömas i relation till aktuella översikts- och detaljplaner samt att de faller inom ramen för dessa. Dessutom vill kommunen säkerställa att de nya byggnaderna inte medför olägenheter för omgivningen – exempelvis grannar till den sökandes fastighet.

Såsom tidigare påpekats måste man även vid förändring av en befintlig byggnad i allmänhet söka bygglov. Exempel på bygglovpliktiga åtgärder är en utbyggnad eller en ombyggnad på grund av ändrad användning från kontor till bostad eller en inglasning av en uteplats. Förutom bygglov för byggnader, finns det även krav på bygglov vid uppförande av plank som är högre än normal stakethöjd samt vid uppsättande av skyltar i vissa fall.

Det finns även något som kallas för tidsbegränsat bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov är endast giltigt i fem år, men kan i vissa fall förlängas ytterligare högst fem år i taget. Tidsbegränsat bygglov kan ges för alla bygglovpliktiga åtgärder och kan i vissa fall ges om permanent bygglov inte beviljas av kommunen. Bakgrunden till att tidsbegränsat bygglov medges är att man på så sätt möjliggör ett markutnyttjande under en begränsad tidsperiod, trots det faktum att marken så småningom är avsedd att nyttjas för annat ändamål. Tack vare möjligheten till tidsbegränsat bygglov kan åtgärder av säsongskaraktär möjliggöras. Exempelvis kan glasskiosker och diverse försäljningsstånd – enbart uppställda på sommaren – anordnas. I dessa fall behöver man inte söka nytt bygglov varje säsong, utan åtgärden kan vidtas och avslutas i enlighet med beslutet om den tid som bygglovet avser. Emellertid förutsätter det att åtgärderna upprepas varje år – utan uppehåll.

Marklov

Områden inom detaljplan kräver (om inget annat anges i planen) att så kallat marklov först medges innan schaktning eller fyllning av mark, som resulterar i att höjdläget för tomter eller mark förändras. Anledningen till att marklov måste beviljas är främst att hänsyn måste tas till omgivningen, vilken kan påverkas negativt av att höjdläget på marken förändras. För det fall det i detaljplanen redan anges en specifik höjd behövs emellertid inget marklov för att reglera marken upp eller ned till denna angivna nivå. Vissa kommuner har även beslutat att marklov är ett krav för att skogsplantering eller trädfällning skall få äga rum.

Rivningslov

Att riva byggnader när och hur som helst inom detaljplanelagt område är inte godtagbart i Sverige, utan att man först har erhållit ett så kallat rivningslov från kommunen. Även vid rivning av delar av byggnader krävs ett sådant tillstånd från kommunen. I vissa kommuner har man även beslutat att inom områden med så kallade områdesbestämmelser får kommunen kräva att rivningslov måste erhållas innan rivningar får företas.

För det fall du önskar riva byggnader som inte kräver bygglov, såsom exempelvis taket på din balkong eller i vissa fall friggeboden på din gräsmatta, behövs däremot inte rivningslov.

Bläddra bland juridiska artiklar