Inkomstslag och deras skattesatser


Inkomstskatt är, som namnet antyder, skatt på inkomster. Lagen delar upp dessa i tre slag: tjänst, näringsverksamhet och kapital och skattesatsen varierar beroende på vilket inkomstslag ens inkomster anses tillhöra.

Inkomstslaget näringsverksamhet innefattar inkomster från en verksamhet som drivs i syfte att generera vinst och som dessutom är av varaktig art och bedrivs självständigt. All inkomst i ett företag eller annan juridisk person beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Har man att göra med ett företag vet man därför att detta alltid kommer att beskattas i detta inkomstslag. Vad gäller inkomstslaget tjänst kan inledningsvis sägas att det är aktuellt för fysiska personer, alltså människor, och främst berör inkomst från arbete. Det finns dock fler inkomster som i lagens mening skall beskattas som tjänst, häribland hobbyverksamhet. Inkomstslaget kapital, som också endast är aktuellt för fysiska personer, innefattar bland annat överskott vid försäljning av en fastighet eller aktier.

Innan man närmare berör de speciella regler som kringgärdar de olika inkomstslagen kan det vara intressant att veta hur man beskattas för inkomsterna och med vilka skattesatser. Inte minst för att få en första indikation på vad som är mest fördelaktigt.

Tjänst

För inkomsterna i detta inkomstslag finns två skattesatser, en kommunal som alla betalar och en statlig som bara tas ut på inkomster över ett visst belopp. Kommunal inkomstskatt betalas med mellan 29 och 34 %, beroende på var man bor i Sverige, på inkomster upp till 383000 (inkomstår 2012) kronor per år. Har man en inkomst över detta belopp kommer man även att få betala en statlig inkomstskatt på 20 % på allt som överstiger detta. Har man en lön per år som överstiger 548 300 kommer man att få betala ytterligare 5 % statlig inkomstskatt på belopp över detta.

Ett exempel kan belysa hur mycket skatt man får betala beroende på hur mycket man tjänar. Det kan nämnas att siffrorna är ungefärliga eftersom de utgår från en kommunal skattesats på 30,4% och inte räknar med de olika skattesatser som finns på lägre inkomster. Siffrorna i dessa exempel är till för att visa beräkningen och kommer att vara något högre än den reella skattemängden.

300 000 per år: Endast kommunal inkomstskatt, ca 30,4%. Således betalar man cirka 91 200 i skatt.

400 0000 per år: Kommunal inkomstskatt, 30,4%, på 383 000 kronor, alltså 116 432. På resterande 17 000 kronor betalar man både kommunal inkomstskatt, 30,4%, och statlig inkomstskatt, 20%, vilket är 8 508 kronor. Totalt betalar man alltså 116 432 plus 8 508 kronor i skatt, det vill säga 124 940 kronor.

750000 per år. Kommunal inkomstskatt, 30,4%, på 383 000, alltså 116 432. På 201 300, det vill säga den lön som ligger mellan 383 000 och 584 300 betalar man både kommunal skatt, 30,4%, och statlig skatt, 20%. Skatten på detta belopp blir således cirka 101 455. På resterande inkomst över 584 300, det vill säga 165 700 betalar man kommunalskatt och en statlig inkomstskatt på 25%, skatten på detta belopp blir alltså 91 798 kronor. Total skatt på ens lön är då 309 675 kronor.

Kapital och näringsverksamhet

Kapitalinkomster är något lättare att hålla reda på vad gäller skattesatserna, eftersom en kapitalinkomst alltid beskattas med 30% oavsett hur stor den är. Vad gäller inkomster från näringsverksamhet skall här endast nämnas att Aktiebolag betalar 28% skatt på sina inkomster. För handelsbolag och enskilda bolag gäller att vinsterna beskattas såsom inkomst av tjänst hos deras ägare.

Bläddra bland juridiska artiklar