Inkomster som är undantagna från skatteplikt


Man kan generellt sett anta att de inkomster man har nästan alltid kommer att vara skattepliktiga. För att en inkomst skall vara skattepliktig krävs dock att den står med i lagtexten, man kommer aldrig beskattas för något om det inte står i lagen att man skall det – en viktig rättssäkerhetsprincip. Som nämnt är ju dock både inkomster från kapital, näringsverksamhet och tjänst skattepliktiga och dessa kategorier täcker in väldigt många kategorier inkomster som medborgarna och företagen har. Under dessa kategorier kan man sedan identifiera de specifika situationer som leder till skattskyldighet, här kommer dock att beröras de inkomster som lagstiftaren faktiskt ansett skall vara skattefria.

Skattefria inkomster

Både arv och gåvor är skattefria. Skattskyldighet uppstår därför varken för givaren eller mottagaren av gåvan, arvet eller testamentet. Vid en bodelning uppstår heller inte skattskyldighet för makarna för den egendom de får. Det är förstås avgörande att veta vad som räknas till respektive kategorier, så att man vet om man kommer att behöva skatta för det man får. Detta görs genom hänvisning till de civilrättsliga reglerna. Vid exempelvis ett arv är alltså själva arvet som sådant skattefritt, men egendomen blir inte i sig skattefri för evigt. Säljer man ett hus som man har ärvt kan alltså kapitalvinstbeskattning aktualiseras. Ärver man aktier kommer man också att beskattas på eventuell utdelning på dessa.

För gåvor finns vidare ett mycket viktigt krav för att den skall vara skattefri, nämligen att den verkligen är en gåva. Med detta menas att givaren inte får något tillbaka för att han ger den. Detta kallas att gåvan skall vara benefik. Är det i verkligheten så att gåvan ges som tack för en motprestation, exempelvis om grannen som är snickare lagar ens altan, kan den klassas som remuneratorisk och ses som lön för det utförda arbetet.

Förutom arv och gåvor är även vinster från lotterier och tävlingar skattefria, så länge de uppfyller lagstiftarens krav. Här skall endast nämnas att det i huvudsak bara är lotterier inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som är skattefria. Vidare bör man, om man vill förstå reglerna kring vad Inkomstskattelagen menar med lotteri, alltid konsultera Lotterilagen. I denna definieras lotteriverksamhet och det fastslås att man, vid bedömningen av om en verksamhet utgör lotteri, måste ta hänsyn till verksamhetens allmänna karaktär och inte bara det enskilda fallet.

Att skilja mellan en skattefri tävlingsvinst och en skattepliktig vinst som beror på en prestation kan ibland vara svår. Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att vinsten skall vara skattefri. För det första krävs att vinsten inte står i förbindelse med anställning. Lotterier på arbetet är alltså aldrig skattefria. Vidare får vinsten inte bestå av rena pengar och den skall bestå av antingen ett minnesföremål, såsom en pokal, eller ha ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmsta hundratal. Med dagens (2012) prisbasbelopp på 44000 får vinsten därför inte överstiga 1320 kronor.

Slutligen något om gränsdragningen mellan skattefria lotterivinster och skattepliktiga tävlingsvinster. Det är inte helt lätt att bedöma när en vinst är skattepliktig, men det finns riktlinjer från Högsta Domstolen som klargör hur de olika situationerna skall bedömas. Värt att nämnas är att vinster från ett tävlingsprogram på TV kan komma att beskattas som inkomst av tjänst, även om vinsten har berott på slumpen. Det har nämligen ansetts vara så att vinnaren får betalt för att medverka i TV. Motsatt bedömning, vid något andra omständigheter, har också gjorts. Ett annat intressant exempel är det som gäller vinster från exempelvis en tävling i en tidning. Även om man här utför en prestation som att exempelvis svara på en enkel fråga anses slumpmomentet överväga då redaktionen kommer att dra vinnaren slumpmässigt av alla de svar som kommit in. Härmed kan det bedömas vara ett lotteri. Bedömningen kommer dock självklart att variera beroende på frågans svårighetsgrad. Slutligen något om ett ämne som väckt debatt, nämligen huruvida pokerspelare skall betala skatt på sina vinster. Så är inte fallet, då det räknas som ett spel baserat på slumpen.

Förutom ovan nämnda inkomster finns många fler inkomster som är skattefria, såsom stipendier, bostads- och barnbidrag, bistånd och vissa försäkringsersättningar. Det finns förstås vissa förutsättningar för dessas skattefrihet, men då de är mindre viktiga i vardagen och lagstiftningen är förhållandevis enkel bortses här från dem.

Bläddra bland juridiska artiklar