God man


Alla människor i Sverige skall ha samma möjlighet till ett bra liv och få samma rättigheter. För
att man skall kunna uppnå detta mål, kan det i vissa fall behövas hjälp och stöd från någon med kunskaper och förmågor som man själv av någon anledning saknar. En sådan funktion är godmanskap. En god man kan hjälpa till med vissa saker som man kanske har svårt med själv. En god man kan till exempel hjälpa till att få räkningar betalade i tid och se efter och sköta egendomar. Den som har fått en god man utsedd åt sig kallas huvudman.

När kan man få en god man och bli huvudman? Om man är funktionshindrad och därför inte själv kan sköta viktiga saker i sin vardag utan visst stöd, om man har ett lindrigt begåvningshandikapp eller om man är sjuk och därför inte kan fatta genomtänkta beslut kan man ansöka om eller bli förordnad en god man. En ansökan kan man göra själv, eller så kan en anhörig ansöka åt en person som behöver hjälp av en god man. Man måste ha ett samtycke från den som skall bli huvudman; att få en god man är frivilligt. I vissa fall så kan en tingsrätt förordna om en god man utan en ansöka, om personen i fråga är så svårt sjuk att han eller hon inte själv kan göra en ansökan eller tillfrågas för att ge sitt samtycke. Det kan också vara så att man har problem med missbruk, som gör att ens möjligheter till en fungerande och likvärdig tillvaro försvåras. Man har helt enkelt inte kapacitet eller möjlighet att själv bevaka sina egna intressen. I dessa fall kan det vara bra att ha en god man som kan hjälpa till. Det kan kännas tryggt att veta att man får behålla sin bostad för att någon annan ser till att hyran blir betald och det kan också behövas stöd i kontakter med myndigheter som man annars kan uppleva som svårt. Detta är några av de saker som en god man kan ha som uppdrag. Det uppdrag som den gode mannen har är alltid noga specificerat och en god man kan inte gå utanför sitt uppdrag. En huvudman kan också säga upp sin gode man, om den personen som fått uppdraget inte agerar på ett korrekt sätt.

Det finns några andra situationer då man kan ha rätt till en god man, utan att man har några funktionsnedsättningar eller andra problematiker som kan påverka förmågan att handla. Om det handlar om barn som skall ärva, eller som fått del av arv genom testamente, kan barnet få en god man som bevakar deras intressen. Om man inte kan hitta arvtagare eller testamentstagare, så kan en god man sättas att förvalta arvet tills den som skall erhålla egendomen har hittats. Även om det rör sig om ensamkommande flyktingbarn och barn som har föräldrar som inte själva klarar av att bevaka barnens intressen, har dessa barn rätt att få en
god man. En god man utses till de personer som behöver viss hjälp, men som ändå är så fungerande att de själva kan fatta viktiga beslut med hjälp av viss vägledning. Om man saknar denna förmåga på grund av en svårare utvecklingsstörning eller sjukdom så kan man istället få en förvaltare, vilket inte närmare skall diskuteras här.

En god man får inte handla utanför sitt förordnande; det vill säga den specificering av vilka uppgifter som han eller hon skall sköta. En huvudman har alltid själv kvar sin rättshandlingsförmåga, sin rätt att ingå avtal och bestämma över sitt liv och sina tillhörigheter. En god man kan därför inte göra något som huvudmannen inte har godkänt. Om en god man ändå skriver på ett avtal för sin huvudman, eller på annat sätt försöker utnyttja sin ställning, så är dels avtalet ogiltigt och dels så kan huvudmannen säga upp sin gode man eller anmäla honom eller henne till överförmyndarenheten.

En god man har rätt till ett visst arvode, betalning, för sina tjänster. Det är den kommunala överförmyndarenheten som är ansvarig för att se till att verksamheten fungerar och att de som fått uppdraget att vara god man också sköter sina uppdrag. Det är till överförmyndarenheten som man ansöker om att få en god man och denna enhet lägger sedan fram fallet i tingsrätten för avgörande. Det är också tingsrätten som avgör om man inte längre behöver ha en god man; det kan vara så att man tillfrisknar eller kan ta sig ur ett missbruk eller liknande. Barn blir vuxna och kan själva ta hand om sig och då skall god manskapet upphöra.

Vem kan bli god man? Det är inte ovanligt att en släkting eller anhörig åtar sig uppdraget. Formellt så skall det vara en person som är skötsam och rättrådig, erfaren och också lämplig. Det får inte vara någon som ännu inte uppnått myndig ålder eller som själv är satt under förvaltare eller förmyndare.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar