Förhöjd banksekretess


I vissa fall är sekretessen vid banker och kreditinstitut förhöjd mot bakgrund av att hanteringen avser särskilt känslig information eller för att bankkunden har rätt till ett utökat integritetsskydd enligt regler utanför banklagstiftningen. Integritetsskyddet kan t.ex. bero på att det finns ett särskilt sekretessavtal eller att en person har skyddade personuppgifter. Att sekretessen är förhöjd innebär att de som hanterar informationen inom bankerna har ett skärpt ansvar och åsidosättande av dessa skyldigheter kan medföra straff- eller skadeståndsansvar.

Avtal om förhöjd sekretess

Förhöjd sekretess kan gälla på grund av avtal mellan kunden och banken, om kunden av någon anledning önskar ett ökat sekretesskydd. Ett sådant avtal kan naturligtvis aldrig inskränka den skyldighet som banken eller institutet har enligt lag att lämna ut uppgifter i vissa situationer, exempelvis vid misstanke om brott.

Förhindra spridning av insiderinformation

Värdet på aktier och andra finansiella instrument som omsätts på börsen påverkas av marknadens analyser och prognoser kring företagens ekonomiska resultat och konjunkturen på de relevanta marknaderna. För att systemet ska fungera tillfredsställande och inte missbrukas krävs att alla aktörer har tillgång till samma information vid samma tidpunkt och att personer med inblick i företagens verksamhet inte utnyttjar sitt informationsövertag på ett otillbörligt sätt. Sådan information som väsentligt kan påverka priset på värdepapper kan naturligtvis förekomma inom banker och kreditinstitut i diverse sammanhang och därför gäller förhöjd banksekretess. Lägg märke till att det inte är kunden som i första hand skyddas, utan konkurrenter, allmänheten och marknadens funktion som helhet.

För att kunna upprätthålla en stark intern sekretess bör informationsflödena inom banken begränsas så mycket som möjligt, men även en yttre säkerhet genom larm- och säkerhetssystem är nödvändig. Personal som uppsåtligen, d.v.s. medvetet och med avsikt, avslöjar insideruppgifter kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett år. Om informationen redan var allmänt känd kan ansvar ej utkrävas. Om personen spridit informationen av misstag och brottet inte klassas som ringa kan straffet vårdslöst insiderförfarande aktualiseras, som straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Om personen själv använder uppgifterna för att genomföra transaktioner på börsen, eller för att någon annan ska göra detta, kan det dock vara fråga om den strängare rubriceringen insiderbrott.

Om en bank, kredit- eller värdepappersinstitut i sin verksamhet upptäcker transaktioner som kan antas vara resultatet av insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan så är institutet skyldigt att rapportera detta till Finansinspektionen, som i sin tur kan lämna vidare ärendet till åklagare. Detta är med andra ord ett undantag från den vanliga banksekretessen, men undantaget gäller bara gentemot Finansinspektionen och institutet får inte röja att rapport har skett. Den som inte iakttar rapporteringsskyldigheten kan dessutom dömas till böter.

Skyddade identiteter och personuppgifter

Banksekretessen kan även förhöjas med anledning av det utökade sekretesskydd som gäller till skydd för enskilda som på grund av t.ex. hot eller förföljelse lever under någon form av skyddad identitet. De skärpta reglerna om sekretess för sådana uppgifter omfattar enligt lag endast myndigheters verksamhet, d.v.s. inte privata aktörer. I praktiken förekommer dock förhöjd sekretess även hos de flesta banker och kreditinstitut genom privata riktlinjer för denna typ av uppgifter. Bankerna får information om att en person har skyddad identitet genom en avstämning mot folkbokföringsregistret, eftersom Skatteverkets sekretessmarkering medför att personuppgifter inte kommer vara synliga för enskilda. Det kan tilläggas att bankerna kan neka personer med skyddad identitet vissa banktjänster, t.ex. bank-ID på fil och vissa lån, däremot får bankerna enligt lag inte neka en person med skyddad identitet att öppna ett konto så länge personen tillåter banken att genomföra en identitetskontroll.

Personuppgifter som hanteras inom näringsverksamhet, inbegripet finansiell verksamhet, åtnjuter dessutom ett allmänt skydd i lagstiftningen. Dessa regler blir dock intressanta först då det konstaterats att den vanliga banksekretessen inte hindrar att uppgifter lämnas ut, främst hindras utlämning av personuppgifter till länder med svagare personuppgiftsskydd. Regler om hantering av personuppgifter återfinns i de flesta standardavtal som används av banker och kreditföretag i Sverige.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar