Förhållandet mellan bolagsmän i kommanditbolag


Förhållandet mellan bolagsmän i ett kommanditbolag har stora likheter med förhållandet i ett handelsbolag. Trots att det i ett kommanditbolag finns olika slags bolagsmän, så kallade kommanditdelägare och komplementärer, gör man ingen åtskillnad just vad gäller deras förhållande sinsemellan. Den enda tydliga skillnaden är att kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar för bolagets förpliktelser samt att bolagets vinster inte fördelas lika mellan alla bolagsmän i ett kommanditbolag. Exakt hur fördelningen skall göras framgår inte av lagens bestämmelser. Det förutsätts att denna fråga regleras i avtal mellan bolagsmännen. Om det inte finns ett sådant avtal mellan bolagsmännen, kan domstol fördela vinsten utifrån vad som är skäligt. Om fördelningen sker efter det som är skäligt borde rimligen komplementären, som har ett fullt ansvar för bolagets förpliktelser, få en större del av vinsten. Den som bär en större risk att drabbas av personligt betalningsansvar borde få en större del av vinsten.

Kommanditdelägaren är, som sagt, inte ansvarig för bolagets förpliktelser i större utsträckning än storleken på den insats han har gjort. Insatsen behöver inte bestå av pengar; det går lika bra att kommanditdelägaren tillskjuter egendom till bolaget. Egendomen måste då få ett värde i pengar. Om kommanditdelägaren inte anger det verkliga värdet för egendomen, utan ett högre värde, riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot de övriga bolagsmännen.

Det är till och med möjligt att uppfylla skyldigheten att bidra med en insats genom att utföra en arbetsprestation. Kommanditdelägaren kan åta sig att genomföra ett arbete för kommanditbolaget. Det finns däremot ett krav på att arbetsprestationen skall vara så pass preciserad att värdet av prestationen kan bestämmas i pengar. Kommanditbolaget måste nämligen kunna ange insatsen i bolagets redovisning och i handelsregistret.

Vad gäller kommanditdelägares ställning i bolaget i jämförelse med bolagets komplementärer, kan det sägas att kommanditdelägaren inte är lika bunden till bolaget. Om insatsen är tillförd är i princip kommanditdelägarens skyldigheter uppfyllda. Vad gäller det övriga ansvaret för bolaget, till exempel förvaltning och liknande, så är detta ansvar till stor del beroende av bestämmelser i bolagsavtalet. Om kommanditdelägaren har stor befogenhet att handla för bolagets räkning, så är givetvis också hans ansvar för bolaget större. Ett större ansvar påverkar också kommanditdelägarens lojalitetsplikt gentemot bolaget. Detta innebär att en kommanditdelägare som inte har ett stort ansvar för bolagets verksamhet och förvaltning, har heller inte ett lika stort ansvar att bevaka bolagets intressen. En friare hållning till bolaget, ger kommanditdelägaren större möjlighet att bedriva konkurrerande verksamhet.

Bläddra bland juridiska artiklar