Förberedelse till brott samt stämpling till brott


Ibland är situationen sådan att ett brott aldrig fullbordas eller att det finns andra personer än den huvudsaklige gärningsmannen som på olika sätt bidragit till att brottet ifråga skall kunna genomföras. I dylika situationer kan det bli aktuellt att döma de inblandade personerna för så kallade osjälvständiga brott – brottsrubriceringar som kan komma ifråga är exempelvis försök, förberedelse, stämpling, medhjälp eller anstiftan till det huvudsakliga brottet. Dessa brottsrubriceringar aktualiseras framförallt i samband med vissa brott av det grövre slaget, såsom till exempel mord. Här nedan skall fokuseras på brottsrubriceringarna förberedelse till brott samt stämpling till brott.

Det kan nämnas att man inte döms för ”förberedelse till brott” eller ”stämpling till brott”, utan vilka brottsrubriceringar som blir aktuella beror på vilket det huvudsakliga brottet är. Är det exempelvis så att det huvudsakliga brottet utgörs av mord, så kan det bli aktuellt att döma för just ”förberedelse till mord” eller ”stämpling till mord”. Begreppen förberedelse respektive stämpling till brott påminner mycket om varandra, eftersom de båda berör situationer där en person på något sätt försöker medverka till att ett brott skall utföras. Medverkan kan ske genom ett förhållandevis direkt och konkret deltagande, exempelvis genom att praktiskt underlätta att brottet skall kunna utföras. Medverkan kan dock även ske på ett mer indirekt och abstrakt sätt, till exempel genom att man uppmuntrar till att brottet skall utföras eller ger råd angående hur brottet bör genomföras.

Det skall understrykas att det inte bara är personer som på olika sätt hjälpt den huvudsaklige gärningsmannen att utföra brottet som kan komma att dömas för förberedelse eller stämpling till brott. För det fallet att det huvudsakliga brottet aldrig fullbordas kan även den tilltänkte huvudsaklige gärningsmannen komma att dömas med åberopande av dessa brottsrubriceringar. Det handlar då om situationer när det självständiga brottets så kallade försökspunkt ännu inte uppnåtts. Har gärningsmannen faktiskt påbörjat utförandet av det huvudsakliga brottet, men ännu inte fullbordat brottet, kan det nämligen istället bli aktuellt att döma för försök till brott. Befinner sig utförandet av brottet emellertid endast på planerings- eller förberedelsestadiet kan dock ansvar för förberedelse eller stämpling komma ifråga även för den huvudsaklige gärningsmannens del.

Vad definieras då egentligen mer exakt som brottslig förberedelse respektive stämpling till brott? I lagstiftningen finns vissa specifika gärningar uppräknade som, förutsatt att de sker med uppsåtet att utföra eller främja brott, anses som förberedelse till brott. Det gäller exempelvis ifall man tar emot eller lämnar pengar som betalning för ett brott, eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott. Detsamma gäller ifall man tar emot/lämnar annat än just pengar som betalning alternativt för att täcka kostnader (såsom till exempel om man betalar för att ett brott skall utföras genom att överlämna dyrbar egendom till gärningsmannen). Även att skaffa, tillverka, lämna, ta emot, förvara, transportera eller på annat sätt tar befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott är att anse som förberedelse till brott – också här förutsatt att agerandet sker med uppsåt att utföra eller främja brott. Likaså stämpling inbegriper flera olika typer av agerande. Som stämpling räknas bland annat att en person i samråd med en eller flera andra personer beslutar sig för att utföra brott. Situationen att någon söker anstifta annan att utföra brott (alltså att en person uppmanar/ber en annan person att denne skall utföra brottet ifråga) kan också räknas som stämpling. Detsamma gäller ifall en person, vid kontakt med en annan person, skulle åta eller erbjuda sig att utföra ett visst brott. För att anknyta till vad som nämnts ovan – att medverkan till brott kan ske på såväl mer konkret som abstrakt nivå – så kan alltså konstateras att som huvudregel faller mer konkret agerande in under brottsrubriceringen förberedelse till brott, medan mer abstrakt agerande snarare kan bedömas som stämpling till brott.

Den påföljd man riskerar ifall man begår förberedelse eller stämpling till brott beror till stor del på vilken påföljd som finns fastställd för det fullbordade huvudsakliga brottet. Att begå förberedelse eller stämpling anses av naturliga skäl vanligtvis inte lika allvarligt som att faktiskt begå det huvudsakliga brottet. Därför kan straffet för förberedelse/stämpling aldrig bli lika högt som det straff som det är möjligt att utdöma för det huvudsakliga brottet.

Bläddra bland juridiska artiklar