Expropriationsförfarandet


Med expropriation avses ett tvångsomhändertagande av någons egendom. Egendomen omhändertas i sådana fall för att tillgodose något statligt, kommunalt eller allmänt intresse. Eftersom expropriation är en åtgärd som innebär ett stort ingripande i äganderätten förutsätts att vissa i lag uppställda villkor uppfylls för att expropriation skall få företas. Vidare skall som huvudregel ersättning utgå för den egendom som exproprieras. Detta gäller för att skydda ägarna till den exproprierade egendomen. Expropriation kan antingen medföra att äganderätten av fastigheten övergår till stat eller kommun eller att staten eller kommunen får någon slags nyttjanderätt till den exproprierade egendomen. Då äganderätten övergår upphör även särskilda rättigeter som belastar fastigheten att gälla. Sådana rättigheter kan vara arrende, hyresrätt, servitut eller nyttjanderätter av andra slag. Expropriation kan vidare avse en hel fastighet eller en del av en fastighet, vilket kallas för delexpropriation. För att skydda egendomsägare mot godtycklig expropriation uppställs ett antal krav på när och hur en expropriation skall ske.

Intresseavvägning

Som nämnts är expropriation ett stort ingrepp i den enskildes äganderätt, även om ekonomisk kompensation lämnas. Det är därför inte rimligt att expropriation skall få tillgripas närhelst ett expropriationsmål föreligger. I grundlagen fastslås för det första att expropriation endast får tillgripas för att tillgodose angelägna allmänna intressen. För att ytterligare öka de enskildas skydd mot sådana ingrepp föreskrivs att expropriationstillstånd inte skall meddelas om ändamålet med expropriationen kan tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna som en expropriation medför är större än de fördelar som kan uppnås genom expropriation. Finns det flera olika sätt för att uppnå det ändamål som önskas bör således det alternativ som innebär minst olägenhet för enskild väljas. Denna intresseavvägning får även betydelse för hur stor räckvidd ett expropriationstillstånd får. Om det exempelvis är tillräckligt att endast ett visst område av en fastighet exproprieras skall detta ske istället.

Tillståndsprövningen

Det är inte allmänna domstolar utan i regel regeringen som avgör om tillstånd till expropriation skall meddelas. Vidare finns genom en särskild lag om så kallad rättsprövning en större möjlighet för den enskilde att tillse att dennes intressen inte blir åsidosatta. Om regeringens beslut strider mot någon rättsregel kan nämligen allmän domstol pröva beslutet. Dock bör uppmärksammas att det här är fråga om en laglighetsprövning och inte någon lämplighets- eller skälighetsprövning. En viktig regel föreskriver vidare att om en del av fastigheten exproprieras och fastighetsägaren lider synnerliga men av att inte hela fastigheten exproprieras kan rätten, på begäran av fastighetsägaren, föreskriva att expropriationen skall avse hela fastigheten. Vidare kan den exproprierande kräva att expropriationen avser hela fastigheten även i fall då detta endast skulle innebära en liten höjning av expropriationsersättningen. Dock förutsätts att fastighetsägaren i sådana fall inte har något beaktansvärt intresse av den återstående delen av fastigheten.

Förhandstillträde

Den exproprierande har viss möjlighet att tillträda fastigheten redan innan expropriationen är klar. För att expropriationen skall fullbordas förutsätts vidare att expropriationsersättningen har betalats och att alla frågor kring expropriationen har lösts. När expropriationen är fullbordad har den exproprierande rätt att omedelbart tillträda fastigheten. I vissa situationer kan dock inte den exproprierande vänta tills expropriationen har fullbordandats. Det kan exempelvis vara fråga om arbeten som måste utföras på den exproprierade fastigheten inom snar tid eller liknande förhållanden. Med anledning härav är det möjligt för den exproprierande att begära att domstolen lämnar tillstånd till förhandstillträde, d.v.s. att den exproprierande i förväg kan använda fastigheten. Det finns vidare två olika sorters förhandstillträden. Enkelt förhandstillträde innebär att den exproprierande tar egendomen i sin besittning, d.v.s. tar kontrollen över egendomen. Kvalificerat förhandstillträde leder däremot till samma rättsverkan som om expropriationen vore fullbordad. I sådana fall övergår äganderätten av fastigheten till den exproprierande redan innan expropriationen har fullbordats. För att något av de båda slagen av förhandstillträde skall kunna lämnas förutsätts dock att förhandstillträdet är av väsentlig betydelse för den exproprierande. Dessutom är den exproprierande skyldig att ställa säkerhet för expropriationsegendomen, detta innebär en garanti för att fastighetsägaren kommer få expropriationsersättningen. Ibland kan även som villkor föreskrivas att en del av expropriationsersättningen utbetalas i förskott. Slutligen bör uppmärksammas att förhandstillträde även kan ske på fastighetsägarens begäran.

Något om expropriationsersättningen

Att fastighetsägaren får ersättning vid så stora ingrepp som en expropriation innebär har ansetts så viktigt att en regel härom har intagits i grundlagen. Däri stadgas att den enskilde har rätt till ersättning för sin förlust enligt grunder som bestäms i lag. För det första bör uppmärksammas att ersättningen inte alltid måste utgå kontant. Den enskilde kan även på andra sätt gottgöras för ingreppet. Ibland kan nämligen ingreppet i sig medföra sådan nytta för fastighetsägaren att denne därigenom gottgörs för ingreppet. Vidare bör uppmärksammas att regeln som uppställs i grundlagen inte ger någon information om hur ersättningen skall bestämmas. Visserligen stadgas att ersättning skall utgå men inte med hur mycket. Istället står att ersättning skall utgå enligt grunder som fastställs i lag. Detta anses inte innebära en garanti till full ersättning för förlusten. Därför ersätts exempelvis inte förväntningsvärden, som exempelvis när den enskildes mark ökar i värde på grund av expropriationen. Vidare kan uppmärksammas att ersättningen lämnas i olika slag.

1. För det första lämnas löseskilling som avser ersättning för en fastighet som exproprieras i sin helhet.
2. För det andra lämnas så kallad intrångsersättning vilket är en ersättningsform som blir aktuell vid delexpropriation. Detta innebär att köpeskillingen för den exproprierade delen av fastigheten slås samman med ersättning för skada och intrång på resterande del av fastigheten.
3. För det tredje kan ersättning för personlig skada utgå. Sådan ersättning avser förluster som bland annat fastighetsägaren kan göra genom expropriationen.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar