Bodelning under pågående äktenskap


När man delar upp sina ägodelar i ”mitt” och ”ditt” för att slutligt avgöra vem som äger vad så kallas det för en bodelning, eftersom det syftar till att just dela upp ett bo. Det skall inte förväxlas med ordet bouppteckning som är en förteckning av alla ägodelar en person har. En bouppteckning är dock en viktig del av en bodelning; mer om det nedan.

En bodelning kan ske vid två olika tillfällen i samband med äktenskap. Det vanligaste är att man gör en bodelning för att man skall separera och därför behöver dela upp sina tillhörigheter, men man kan också göra en bodelning medan man fortfarande är lyckligt gift. I det senare fallet kallas det för bodelning under pågående äktenskap.

Man kan ju fråga sig varför man vill göra en bodelning medan faktiskt är gift och kanske inte alls har några planer på en separation. Det kan finnas flera anledningar till detta. Man kan tycka att det känns viktigt göra det tydligt vem som faktiskt äger vilka saker i hemmet. I vissa fall vill man kanske fördela ägodelar för att göra det mer rättvist, så att man känner att man har ungefär lika mycket, eller så kan det till exempel vara en åtgärd för att skydda den ena parten ekonomiskt i äktenskapet. Ett sådant skydd kan vara extra bra att ha om den ena maken bedriver näringsverksamhet. Det kan bli tråkigt om företaget går i konkurs och långivarna plötsligt vill ha betalt. Då kan en långivare, en så kallad borgenär, kräva betalning ur båda parternas gemensamma ägodelar, ur giftorättsgodset, om man inte kan bevisa att de bara tillhör den som inte lånat några pengar. En bodelning kan då vara ett bra skydd för dessa händelser, men ska helst göras redan innan man hamnat i ekonomiska bekymmer. Ett annat sätt att skydda sina tillgångar kan också vara genom ett äktenskapsförord. Då anger man vad som är makarnas enskilda egendom och på så sätt kan man se till att den make som inte är inblandad i näringsverksamhet får ett skydd för sina enskilda tillgångar. Det är också ett bra sätt att visa på vad som ska undantas ur giftorättsgodset.

Det som är viktigt är att båda parterna är överens om att göra en bodelning under pågående äktenskap för att man skall kunna genomföra det hela. Är man överens skall man först göra en anmälan om bodelning inom äktenskapet till tingsrätten, som ska registrera denna. Anmälan måste vara gemensam och skriftlig, undertecknad av båda parterna. Därefter så gör man en bouppteckning, en lista över alla ägodelar som har ett så pass högt ekonomiskt värde att de bör omfattas. Från en sådan lista undantar man personliga kläder, skor och liknande som bara den ena personen använder. Vissa undantag kan finnas, men då gäller det mycket stora ekonomiska värden som kan behöva finnas med i en bouppteckning som till exempel mycket dyra smycken. När man gör en sådan lista skall man utgå från de värden som gällde den dagen när man lämnade in sin anmälan om bouppteckning. Utifrån den förteckning man har gjort kan man sedan se vad som skall delas upp och man får själva göra en fördelning mellan varandra. Man behöver inte dela upp allt lika vid en bodelning inom äktenskapet, utan man har frihet att själv välja hur man vill att det skall utfalla. När bodelningen är färdig kan alla papper, bodelningshandlingarna, lämnas till tingsrätten för registrering av en eller båda parter.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar