Beskattning vid tillfällig anställning utomlands


Enligt skatterätten kan man antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. Personer som är bosatta i Sverige anses vara obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att den som är bosatt i Sverige beskattas för alla inkomster, både svenska och utländska inkomster beskattas således i Sverige. Vidare är den som stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige obegränsat skattskyldig. Med obegränsat skattskyldiga aves vidare de som inte är begränsat skattskyldiga. Om en skattskyldig tillfälligt arbetar utomlands kommer den skattskyldige fortfarande anses vara skattskyldig i Sverige för de inkomster som uppkommer genom anställningen. Detta då den skattskyldige vid en tillfällig vistelse utomlands fortfarande anses bosatt i Sverige. Dock är det möjligt att den skattskyldige även är skattskyldig för inkomster i det land där den skattskyldige arbetar. För att undvika en oproportionerlig dubbelbeskattning har vissa skattelättnadsregler tagits in i den skatterättsliga lagstiftningen. De viktigaste reglerna för att den utländska inkomsten skall bli skattefri i Sverige är sexmånadersregeln och ettårsregeln.

En tillämpning av sexmånadersregeln

För att kunna tillämpa sexmånadersregeln förutsätts för det första att den skattskyldige har en anställning utomlands som har varat i minst sex månader. Vidare kan skattefrihet endast uppkomma i den mån inkomsten beskattas i landet där den skattskyldige arbetar, även kallat verksamhetslandet. Om den skattskyldige inte betalar någon skatt i verksamhetslandet är sexmånadersregeln således inte tillämplig. Dock är det tillräckligt att endast en obetydlig skatt betalas för att skattefrihet i Sverige skall uppkomma. Vidare gäller att om den skattskyldige har varit i två länder och endast betalat skatt i det ena landet blir bara den del av inkomsten som har beskattats skattefri i Sverige. Inkomsten är vidare skattefri i Sverige oavsett om den skattskyldige har haft en eller flera anställningar eller om den skattskyldige har arbetat i flera olika länder. Vidare spelar det ingen roll om lönen betalas ut före eller efter anställningen istället för under sexmånadersperioden. Dock är inkomsten inte skattefri om det framkommer att inkomsten har beskattats i verksamhetslandet i strid mot gällande skatteavtal eller landets lagstiftning.

En tillämpning av ettårsregeln

För att ettårsregeln skall äga tillämpning förutsätts att anställningen och vistelsen utomlands pågår, i samma land, under minst ett år. Vidare måste den skattskyldige ha en annan arbetsgivare än svensk kommun, svenska staten, församling inom svenska kyrkan eller svensk landstingskommun. Om förutsättningarna för en tillämpning av ettårsregeln är uppfyllda krävs dock inte att inkomsten har beskattats i verksamhetslandet. Dock måste anledningen till skattefriheten i verksamhetslandet vara lagstiftning, administrativ praxis i landet eller något annat avtal än skatteavtal. Vidare gäller varken sexmånadersregeln eller ettårsregeln för anställning ombord svenskt, norskt eller danskt luftfartyg eller fartyg.

När avbrott i utlandsvistelsen görs

Om avsikten är att den skattskyldige skall vistats i verksamhetslandet under den föreskrivna tiden blir sexmånadersregeln och ettårsregeln omedelbart tillämpliga. Detta innebär att skattefrihet inträder redan innan den skattskyldige har hunnit vistas någon tid i verksamhetslandet. Om den skattskyldige skulle åka tillbaka till Sverige utan att förutsättningarna för sexmånadersregeln eller ettårsregeln är uppfyllda kommer den skattskyldige beskattas i efterhand för den skatt som tidigare har undantagits. Dock är det möjligt för den skattskyldige att göra ett kortare uppehåll i Sverige. Det föreskrivs nämligen att uppehåll i Sverige får ske för tjänsteuppdrag, semester eller liknande med maximalt högst sex dagar per månad eller 72 dagar per anställningsår. Dagarna behöver vidare inte vara jämnt fördelade men uppehållen får inte vara förlagda till början eller slutet av anställningen. Som nämnts är huvudregeln att beskattning i Sverige skall ske om den skattskyldige avbryter sin utlandsvistelse innan tidsperioderna enligt sexmånaders och ettårsregeln har uppfyllts. Dock finns ett undantag från huvudregeln för det fall vissa ändrade förhållanden inträffat under anställningstiden. För en tillämpning av undantagsregeln förutsätts att den skattskyldige inte har kunnat styra över de inträffade förhållandena och att det skulle vara uppenbart oskäligt att beskatta den skattskyldige. Dock bör uppmärksammas att undantaget tillämpas restriktivt.

Bläddra bland juridiska artiklar