Beskattning av utdelning från utländsk juridisk person


Inkomster som hänförs till innehav av tillgångar och skulder skall beskattas inom inkomstslaget kapital, så länge inkomsten inte skall hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet. Vidare gäller i Sverige att det finns två olika sorters skattskyldiga, obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga. Om någon är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär detta att den skattskyldige skall beskattas för alla inkomster, oavsett om de uppkommit i Sverige eller utomlands. Obegränsat skattskyldig är en fysisk person som bor i Sverige, stadigvarande vistas här eller annars har en väsentlig anknytning till Sverige. Juridiska personer, d.v.s. företag, stiftelser och dylikt, är obegränsat skattskyldig i Sverige om den juridiska personen på grund av registrering alternativt genom placeringen av styrelsens säte eller liknande omständighet är att anse som en svensk juridisk person. Med utländsk juridisk person menas, lite förenklat, en utländsk juridisk association som enligt lagstiftningen i den juridiska personens hemstat kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför domstol.

Vad som menas med en utländsk juridisk person

Det finns två olika sorters utländska juridiska personer, utländska bolag och andra utländska juridiska personer än utländska bolag. Med utländskt bolag avses en utländsk juridisk person som beskattas i staten där den juridiska personen hör hemma, förutsatt att beskattningen i hemstaten liknar den som gäller för svenska aktiebolag. I syfte att förhindra att vinster i aktiebolag beskattas när andelar ägs av andra företag är svenska ekonomiska föreningar, aktiebolag och en del andra svenska juridiska personer undantagna från beskattning vid utdelning av så kallade näringsbetingade andelar. Dessa regler är aktuella då utdelning sker i ett företag som ägs av ett annat företag. Numera gäller dessa regler även vid utdelningar i motsvarande utländska juridiska personer. Detta innebär att om utdelning sker för en andel, som uppfyller villkoren för att vara näringsbetingad, skall någon beskattning inte ske.

Beskattning av utländska handelsbolag

Allmänt gäller att ett handelsbolag visserligen utgör en juridisk person men inte ett skattesubjekt. Detta innebär att det är delägarna i handelsbolaget som skall beskattas och inte handelsbolaget som sådant. Vidare gäller att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige och är delägare i en delägarbeskattad utländsk juridisk person (d.v.s. ett utländskt handelsbolag eller motsvarande) är skattskyldig för den juridiska personens inkomster. Detta innebär att en svensk delägare beskattas som om handelsbolaget vore svenskt. Dock gäller att om det utländska handelsbolaget går med underskott kan avdrag endast göras hos en svensk delägare om handelsbolaget hör hemma i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller vissa andra stater som anges särskilt i en bilaga till Inkomstskattelagen. I annat fall måste avdrag för underskott ske under nästkommande år hos det utländska handelsbolaget.

Beskattning av utdelning från utländska dödsbon och utländska investeringsfonder

Enligt en allmän princip inom skatterätten beskattas inte det som erhållits i gåva, genom testamente eller arv. Dock gäller att utdelning från utländska dödsbon skall tas upp till beskattning som inkomst av kapital. Detta innebär att beskattningen skiljer sig beroende på om utdelningen kommer från ett svenskt dödsbo, då beskattning inte skall ske, eller ett utländskt dödsbo, då skatteplikt uppkommer i samband med utdelningen. Om den avlidne var bosatt utomlands då denne dog är dödsboet att anse som ett utländskt dödsbo. Då det är fråga om ett utländskt dödsbo är det viktigt att skilja på utdelning och skifte. Detta då det endast är utdelningen som skall beskattas. Med utdelning menas det som överförs till dödsbodelägarna av dödsboets avkastning. Med utskiftning menas vidare det som överförs av dödsboets tillgångar. Vidare har införts en begränsningsregel i syfte att hindra dubbelbeskattning, vilket uppkommer om dödsboet även är skattskyldigt i landet där den avlidne var bosatt. Därför skall dödsbodelägare inte ta upp den del av utdelningen för vilken dödsboet är skattskyldigt i Sverige. Med en investeringsfond menas slutligen ett företag som har till huvudsaklig uppgift att förvalta värdepapper eller liknande. En utländsk investeringsfond är begränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att investeringsfonden är ett skattesubjekt och att svenska delägare skall beskattas för utdelning från investeringsfonden.

Bläddra bland juridiska artiklar