Båtförsäkringar


En försäkring är en finansiell riskspridning mellan ett försäkringsbolag och försäkringsbolagets kunder. Genom att sprida risken på flera olika individer kan eventuella försäkringsfall täckas av alla gemensamt. På så vis kan en enskild försäkringstagare förvissa sig om att få hjälp vid ett eventuellt försäkringsfall. Hur mycket den enskilda försäkringstagaren måste betala för sin försäkring är beroende av hur stor risken för dennes försäkring är. Med detta avses hur stor sannolikhet det är att ett försäkringsfall inträffar och hur kostsamt ett eventuellt försäkringsfall kan komma att bli. Ju högre risken är desto högre blir även försäkringspremien. I dagsläget finns det många båtägare i Sverige och båtarnas värde varierar från några tusen kronor till flera hundratusentals kronor. Enligt svensk lag definieras en båt som ett fartyg som inte är att betrakta som ett skepp. Ett skepp är vidare ett fartyg vars skrovs maximala bredd är minst fyra meter och vars maximala längd är minst tolv meter. Båtförsäkringar är slutligen exempel på privata sakförsäkringar.

Vem gäller en båtförsäkring för och var gäller försäkringen?

I likhet med vad som gäller för de allra flesta försäkringar gäller båtförsäkringen för den som har tecknat försäkringen, försäkringstagaren, och som dessutom äger båten. Detta innebär att den som inte äger den försäkrade båten inte kan få ersättning för skador på båten. Vidare brukar inte försäkringen gälla om båten används i förvärvssyfte, d.v.s. i vinstsyfte. Dessutom brukar sådana skador som uppkommer under vintern inte omfattas av försäkringen. Om någon med ägarens tillstånd har lånat båten och orsakat en skada som medför skadeståndsskyldighet kan personen få ersättning ur försäkringen. I regel har en båtförsäkring ett geografiskt begränsat område inom vilket försäkringen gäller. Detta område brukar vara Sverige, Finland, Danmark och Norge fram till polcirkeln. Vidare ingår ovannämnda länders så kallade territorialvatten. Med territorialvatten avses den del av havet som är närmast till landets kust. Försäkringen brukar dessutom gälla i Östersjöns vikar, Skagerak, Kattegatt och i Saima kanal. Vissa bolag har dock försäkringar som gäller även utanför Norden och vissa försäkringsbolag kan inkludera fler områden i försäkringen mot att en högre premie erläggs.

Vilka självrisker är vanliga i båtförsäkringar?

I regel är båtförsäkringens självrisk beroende av båtens värde. Genom att välja en högre självrisk kan försäkringstagaren vidare sänka försäkringspremien. För ansvarsskador brukar självrisken vara cirka 1000 kronor och detta gäller oberoende av vilken självrisk som gäller i övrigt. Självrisken för rättsskyddet brukar i regel vara 20 % av skadebeloppet och lägst 1000 kronor. I vissa situationer förekommer ingen självrisk över huvud taget. Så kan fallet vara för bärgnings- och räddningskostnader samt kostnader för stöld och skadegörelse, om skadan har inträffat på ett båtklubbsområde som är bevakat. I vissa fall kan en högre självrisk krävas som exempelvis:
1. Om båten skadas vid uthyrning.
2. Om båtens utombordsmotor sitter kvar på båten under vintertid och blir stulen.
3. Då skada uppstår vid kappsegling som anordnats av förbund eller förening.
4. Om segel, rigg eller mast har skadats under gång.

Vilken egendom är försäkrad?

De flesta bolagen anger noggrant vad försäkringen täcker för att tveksamheter inte skall uppstå vid ett eventuellt försäkringsfall. Givetvis är båten i sin helhet försäkrad men det som är aktuellt att bestämma är exakt vilka delar på båten som täcks av försäkringen och vilka som inte täcks. I båten ingår rigg, segel, motor och skrov. Vidare ingår sådan utrustning som normalt behövs för att använda och framföra båten ingå. Som exempel kan nämnas släpjolle, kikare, verktyg, livflotte, fastmonterad radio, reservdelar och GPS. Dessutom brukar annan personlig lös egendom ingå i båtförsäkringen. Det är i sådana fall fråga om egendom som inte hör till båten men som de flesta har med sig vid färd i båten eller annars förvarar i båten. Som exempel på sådan egendom kan nämnas köksutrustning, cd- eller dvd-spelare, kläder, fiskeredskap, utrustning för vattenskidåkning, mobiltelefon, kamera och dykutrustning. Sådan personlig egendom brukar dock endast ersättas med högst 2000-5000 kronor. Dock kan ersättningen i regel höjas mot en högre premie.

Hur högt skall försäkringsbeloppet vara?

Med försäkringsbeloppet avses det belopp som försäkringstagaren bedömer att försäkringsobjektet, i det här fallet båten, är värd. Försäkringsbeloppet utgör vidare den maximala gräns för vad försäkringstagaren kan få i ersättning vid ett eventuellt försäkringsfall. Därför skall försäkringsbeloppet motsvara båtens värde. Det värde som skall tillämpas är båtens marknadsvärde, d.v.s. vad det skulle kosta att köpa en liknande båt på den öppna marknaden. Det är försäkringstagarens ansvar att se till att båten försäkras till rätt belopp. Om båten försäkras till ett högre belopp än vad den är värd måste försäkringstagaren betala en högre premie och riskerar att båten vid en värdering från försäkringsbolagets sida inte medger till lika mycket ersättning. Vid underförsäkring av båten riskerar försäkringstagaren att inte få full ersättning vid ett försäkringsfall.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar