Antalet domare i hovrätten


Det finns regler om hur hovrätten ska vara sammansatt för att den ska vara domför och kunna avgöra olika mål. Dessa regler anger hur många domare som måste vara närvarande vid exempelvis huvudförhandlingen i ett mål och om dessa domare ska vara lagfarna domare eller nämndemän. Hur en hovrätt ska vara sammansatt för att uppnå kraven för domförhet varierar beroende på om det är ett tvistemål eller brottmål som rätten ska behandla samt målets beskaffenhet.

Innan vi går in på reglerna om domförhet måste ett förtydligande avseende domarna göras. Ovan nämns att rätten kan vara sammansatt av lagfarna domare och nämndemän. Både lagfarna domare och nämndemän faller in under begreppet domare, men det finns några viktiga skillnader dem emellan. Lagfarna domare är domare som har en juristexamen samt en pågående eller avslutad domarutbildning. Nämndemän däremot är människor utan juridisk utbildning, som blivit utnämnda till nämndemän av de olika riksdagspartierna. Nämndemännen är alltså politiskt tillsatta, vilket de lagfarna domarna inte är.

Enligt huvudregeln är hovrätten domför med tre lagfarna domare. Från denna huvudregel finns det dock ett stort antal undantag. Det första undantaget gäller tvistemål som överklagats från tingsrätt. Har tingsrätten i det överklagade målet bestått av tre lagfarna domare ska hovrätten bestå av minst fyra lagfarna domare, men högst fem lagfarna domare, för att vara domför. Då överklagade tvistemål avgörs i hovrätten ska domstolen således bestå av fler lagfarna domare än vad tingsrätten gjorde.

Det kan hända att någon av domarna får förhinder efter det att huvudförhandlingen i målet har påbörjats. För sådana situationer gäller i tvistemål att rätten är domför även om en domare har fått förhinder. Då hovrätten är domför med tre lagfarna domare är den alltså fortfarande domför med endast två domare, och i fall där fyra lagfarna domare krävs för domförhet är hovrätten domför med tre domare om en domare får förhinder.

I brottmål gäller andra regler. Huvudregeln är att hovrätten i brottmål är domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Undantag gäller dock i fall där det inte finns anledning att döma till svårare straff än böter och det inte är fråga om att döma ut företagsbot i det aktuella målet. I dessa fall är hovrätten domför med tre lagfarna domare. För att denna undantagsregel ska bli tillämplig krävs inte att det aktuella brottet inte har högre straff än sex månaders fängelse i straffskalan, vilket är fallet för att motsvarande undantagsregel ska gälla i en tingsrätt. Även i hovrätten är nämndemän bara en del av rättens sammansättning i brottmål.

Även i brottmål kan det hända att huvudförhandlingen tar mer än en dag i anspråk. I dessa fall kan det hända att en lagfaren domare eller nämndeman får förhinder att delta vid huvudförhandlingen efter det att huvudförhandlingen har inletts. I brottmål är hovrätten domför även om en lagfaren domare eller en nämndeman fått förhinder sedan huvudförhandlingen inletts. Hovrätten kan alltså vara domför då den är sammansatt av två lagfarna domare och två nämndemän eller tre lagfarna domare och en nämndeman. För att försöka undvika situationer där hovrätten inte längre är domför, för att för många domare fått förhinder, kan rätten utökas med en extra lagfaren domare och en extra nämndeman innan huvudförhandlingen börjar då huvudförhandlingen ska hållas under ett flertal dagar.

I vissa mål krävs prövningstillstånd för att målet ens ska tas upp till prövning i hovrätten. Detta gör att hovrätten även behöver avgöra frågor som rör prövningstillstånd. Sådana frågor avgörs av domare i hovrätten. Enligt huvudregeln krävs att hovrätten vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd består av tre lagfarna domare. Då frågan om prövningstillstånd ska meddelas eller inte är enkel och det inte är fråga om att meddela prövningstillstånd endast avseende en viss del av ett mål får dock frågan om prövningstillstånd prövas av endast en lagfaren domare.

Då man i hovrätten fattar beslut om att ett mål ska avskrivas efter återkallelse eller efter att överklagandet har förfallit är hovrätten domför med en lagfaren domare. Hovrätten är även domför med en lagfaren domare vid beslut om undanröjande av tingsrättens avgörande efter att käromålet har återkallats.

Bläddra bland juridiska artiklar