Ansvar för anlitade företagare


I vissa avtal har ena eller båda avtalsparterna att anlita utomstående parter. I denna artikel skall vi behandla ansvarsfrågor som kan uppstå då ett kontraktsbrott beror på en sådan utomstående part. En huvudregel är att avtalsparterna har ett ansvar för sina anställda på samma sätt som en avtalspart ansvarar för sig själv. Vidare är en avtalspart enligt huvudregeln även ansvarig för anlitade företagare. Vanligtvis brukar ett kontraktsbrott som beror på en anlitad företagare ses som ett klart kontraktsbrott från avtalsparten som anlitat företagaren. På så vis kan till exempel dröjsmål, vilket innebär när avtalsparten inte fullgör sin prestation i tid, på grund av den anlitade företagaren leda till att motparten får rätt att häva avtalet eller göra andra påföljder gällande.

När ansvar är uteslutet på grund av partsställningen

Om en av parterna handlat i någon annans ställe vid avtalsingåendet kan man inte utkräva ansvar av denne. Detta beror på att någon som handlar i annans namn i själva verket står utanför avtalsförhållandet. I sådana situationer får ansvar istället utkrävas av den egentlige motparten. En rätt att handla för någon annans räkning kan uppkomma i olika situation. Ett exempel är om någon har fått en fullmakt för att ingå avtal i någon annans namn. Annars kan behörighet grundas på sedvana, vilket innebär ett vanligt handlingssätt eller bruk som kan finnas mellan två, eller flera, avtalsparter. Det kan exempelvis förhålla sig så att olika företag inom en viss bransch har samarbetsavtal och godtar att andra företag kan binda dem och därmed kan bli parter i avtal trots att företaget självt inte medverkat vid avtalsingåendet. Vidare är någon som agerar som förmedlare, även kallat bud, mellan två avtalsparter att anse som en part som står utanför avtalet.

Ansvar vid transportköp

När ett avtal om köp ingåtts, och det inte är fråga om ett konsumentförhållande, och säljaren har åtagit sig att leverera varan till köparen gäller ett undantag från huvudregeln. I dessa situationer är säljaren nämligen inte ansvarig för vad som händer under transporten. Man räknar nämligen med att varan är avlämnad till köparen i och med utlämnandet till transportören. När en vara är avlämnad innebär det att varan hanteras på köparens risk. Detta betyder att köparen är skyldig att betala för varan, även om den skulle förstöras under transporten.

Ansvar för uttalanden av tredje man

Vid köpavtal kan ansvar uppstå om någon annan än säljaren, antingen någon i ett tidigare säljled eller någon som agerar för säljarens räkning, lämnar uppgifter om varans användning eller egenskaper som inte stämmer. För att ansvar skall uppstå för säljarens räkning krävs dels att uppgifterna har lämnats vid marknadsföring av varan före köpet och att uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet, d.v.s. uppgifterna måste haft betydelse för köparens vilja att köpa varan. Vidare krävs att säljaren antingen känt till uppgifterna eller borde ha känt till dessa. Säljaren kan dock undvika ansvar i dessa fall genom att rätta uppgifterna innan köpet.

Speciella konsumentregler

I konsumentförhållanden brukar ofta ett starkare skydd än vanligt vara befogat, vilket har lett till ett relativt långtgående ansvar för anlitade företagare. Exempelvis räknas en vara som felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som någon i tidigare säljled eller någon som agerar för säljarens räkning lämnat, antingen före köpet eller vid marknadsföringen av varan. För att undgå detta ansvar krävs att säljaren antingen kan visa att uppgifterna tidigare rättats på ett tydligt sätt eller att uppgifterna inte har påverkat köparens vilja att ingå köpet. Vidare är säljaren bunden av garantier och andra åtaganden någon annan lämnat för säljarens räkning.

Bläddra bland juridiska artiklar