Olika kontraktsbrott


I avtalsförhållanden händer det ofta att någon av parterna inte fullföljer sin del av avtalet på det sätt som har överenskommits. När detta sker begås ett kontraktsbrott, eller avtalsbrott som det också kallas. I denna artikel skall vi klargöra för några av de vanligaste kontraktsbrotten i svensk avtalsrätt. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla avvikelser från vad som har överenskommits i avtalet innebär ett kontraktsbrott och att de som uppräknas i artikeln endast är några av de vanligast förekommande.

Dröjsmål

Med dröjsmål menas att en avtalspart inte fullföljer sina förpliktelser i tid. Vanligtvis brukar ett datum för fullgörelse överenskommas i avtalet. Har inte detta gjorts gäller att avtalet skall fullgöras inom skälig tid. Vad som menas med skälig tid är olika beroende på vilken situation avtalet reglerar. Givetvis måste båda avtalsparter få rimlig tid på sig för att kunna fullgöra sin del av avtalet. Om den ena avtalsparten vid överenskommen tidpunkt ännu inte har fullgjort sin del av avtalet föreligger dröjsmål. Detta ger motparten rätt att vidta påföljder. Om avtalet innebär att egendom skall utlämnas kan motparten kräva att fullgörelse sker, d.v.s. att avtalsföremålet överlämnas. Dock kan man inte kräva fullgörelse av en avtalspart om det finns hinder som denne inte kan övervinna. Inte heller kan fullgörelse krävas om det skulle innebära uppoffringar som inte är rimliga i förhållande till motpartens intresse av att avtalet fullgörs. Det är omöjligt att göra en generell bedömning av när dessa undantag gäller. Man måste helt enkelt bedöma detta från fall till fall. När det gäller tjänster av konstnärlig karaktär kan dock inte fullgörelse framtvingas. Skadestånd kan även normalt krävas om varan inte lämnas i tid eller tjänsten inte utförs i tid och uppdragsgivaren har lidit skada av detta.

Fel i vara eller tjänst

Ett fel i vara eller tjänst föreligger om varan eller tjänstens utförande inte stämmer överens med vad som överenskommits i avtalet. En vara skall vara av samma kvalitet, ha samma form, egenskaper och vara av samma mängd som avtalats. Varan skall kunna användas för samma saker som den i allmänhet används. Om säljaren har påstått att varan kan användas till något särskilt skall den kunna användas till detta. Vidare skall den vara förpackad enligt standard. Har köparen anledning att anta att varan kommer vara på ett visst sätt är den felaktig om den inte är det. När det är ett fel i en vara eller tjänst har avtalsparten i regel rätt att kräva att felet avhjälps på den felande partens bekostnad. Om motparten inte avhjälper felet inom rimlig tid kan avtalsparten på egen hand avhjälpa felet, för att sedan kräva ersättning för detta. Skulle det slutligen vara så att felet är så stort att det inte går att avhjälpa, alternativt om avhjälpande skulle vara orimligt dyrt, kan köparen kräva att säljaren ordnar med en omleverans. Detta innebär att säljaren måste leverera en ny, felfri, vara. Om felet är av mindre betydelse kan köparen istället kräva prisavdrag motsvarande felets värde.

Dröjsmål med betalning

En köpare måste senast avtalat datum betala för den vara eller tjänst köparen beställt och om detta inte görs föreligger betalningsdröjsmål. Betalningsdröjsmål kan även uppstå genom att en köpare felaktigt innehåller en del eller hela betalningen. Det senare kan exempelvis vara för att köparen, felaktigt eller utan tillräcklig grund, antar att säljaren inte kommer fullgöra sina åtaganden. När köparen är i betalningsdröjsmål kan säljaren kräva att betalning fullgörs. Detta gäller dock endast i de fall då varan eller tjänsten ännu inte utlämnats alternativt utförts. Vidare bortfaller denna rätt om säljaren väntar längre än nödvändigt med att kräva betalning. En skälighetsbedömning får göras för att avgöra hur lång tid detta är. Vidare kan säljaren häva avtalet om betalningsdröjsmålet är av stor betydelse för denne. Något som är viktigt att komma ihåg är dock att en säljare får inte häva ett avtal om köp om varan redan överlämnats till köparen. Vidare blir köparen skyldig att ersätta all skada säljaren drabbas av med anledning av köparens betalningsdröjsmål. Slutligen blir köparen skyldig att betala dröjsmålsränta om inte avtalet hävs. Denna skall beräknas från den dag då säljaren ställer krav på betalning fram tills köparen fullgör sin skyldighet genom att betala.

Bläddra bland juridiska artiklar