Avtalsbundenhet


Det är en allmänt vedertagen utgångspunkt att man håller det man lovar. Avtalsbundenheten är en rättslig variant på denna allmänt hållna princip. Avtalsbundenheten bygger på att en förutsättning om parternas fria vilja. Detta innebär att man i princip endast är bunden av det som man har åtagit sig efter egen vilja. Inom svensk avtalsrätt är tanken om avtalsfrihet ett vanligt förekommande begrepp och ett grundläggande utgångsläge för vår avtalsrättsliga lagstiftning. Avtalsfriheten innebär att var och en, på egen hand, väljer om den vill ingå avtal med någon eller om den vill låta bli att göra det. Vidare är det upp till var och en att bestämma med vem de vill ingå detta avtal samt vilket innehåll avtalet skall få. Har man dessa friheter, blir det också naturligt att kräva av avtalsparterna att de respekterar avtalets innehåll och presterar enligt avtalets stadganden.

Avtalsbundenheten benämns också med ett latinskt uttryck, pacta sunt servanda, som betyder att avtal skall hållas. Om den ena parten, utan giltiga skäl, inte håller sig till avtalets innehåll och underlåter att prestera, kan denna bli skadeståndsskyldig gentemot den andra parten. Huruvida en part blir skadeståndsskyldig är också en fråga om avtalets innehåll, närmare bestämt avtalsvillkoren. Om avtalet rör en leverans och den ena parten inte har möjlighet att leverera varan till motparten på grund av en naturkatastrof eller liknande inskränks avtalsbundenheten. Detta återfinns i många avtalsvillkor och kallas enligt ett franskt uttryck för force majeure. Om det inte finns giltiga skäl till varför den ena parten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet, är denna part tvungen att kompensera för den skada som åsamkas motparten. För att hänvisa tillbaka till leveransexemplet kan man tänka sig att den part som väntar på leveransen får svårigheter gentemot sina kunder, som i sin tur kräver att bli kompenserade för den skada de lider. Då finns det en skada som är kopplad till att den ena avtalsparten inte har levererat i tid eller med rätt kvantitet eller kvalitet. Denna avtalspart skall därför se till att motparten ersätts för den förlust och skada denne lider.

Avtalsbundenhetens gränser är också beroende av vem som är part i avtalet. I vissa fall föreligger ingen skyldighet att prestera enligt ett avtal, om det sätt på vilket avtalet har uppkommit är oacceptabelt. Om någon exempelvis skriver under ett avtal under hot finns det regler som säger att den personen inte är bunden av det avtalet.

Bläddra bland juridiska artiklar