Ansökan om inteckning


I dag är det vanligt att man i samband med köp av en fastighet behöver hjälp med finansieringen. Banklån är en vanlig finansieringslösning och för det fall banken beviljar lånet kräver de ofta säkerhet i form av inteckning i fastigheten.

En ansökan om inteckning görs av fastighetsägaren till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet). Vid fastighetsbelåning erbjuder många banker att hjälpa fastighetsägaren med ansökan. Ansökan görs då via banken, men det är fortfarande fastighetsägaren som är sökande. Ansökan skall vara undertecknad av sökanden, men den behöver däremot inte vara bevittnad. Det finns en regel som säger att en fastighetsägare är den för vilken lagfart senast är sökt. Det innebär vid fastighetsförsäljning att så fort en köpare sökt lagfart, även om den inte hunnit bli beviljad eller för det fall den är vilande, kan denne begära inteckning i fastigheten. Dessutom innebär regeln att säljaren i sin tur är förhindrad att begära nya inteckningar i fastigheten efter det att köparen sökt lagfart.

Formkrav

Av ansökningshandlingen skall framgå dels penningbeloppet (i svenska kronor eller, under vissa förutsättningar, i utländsk valuta), dels vilka fastigheter som avses. Sökanden måste dessutom uppge vissa personliga uppgifter såsom adress, personnummer med mera. För att bli beviljad en gemensam inteckning i flera fastigheter är det ett krav att fastigheterna ägs av samma person och att samtliga fastigheter tillhör samma inskrivningskontor. Ärendena handläggs förvisso av en myndighet – Lantmäteriet – men ansvaret är fördelat mellan sju kontor. Gemensamma inteckningar får inte beviljas över gränserna mellan dessa kontor. I praktiken innebär det att en ansökan om gemensam inteckning för en fastighet belägen i Skåne och en belägen i Norrland inte kommer att beviljas fastighetsägaren. Därutöver får bara en hel fastighet intecknas och inte en del av denna. Det innebär att man inte kan ansöka för en ideell andel eller för ett särskilt område av fastigheten.

Om fastigheten ägs av ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en ekonomisk förening skall ett registreringsbevis från Näringslivsregistret (vilket förs av Bolagsverket) skickas med ansökan. Beviset får inte vara äldre än ett år.

Fastighetsägaren är gift, sambo eller skild

När fastighetsägaren är gift måste dennes make/maka godkänna inteckningen. Godkännandet skall vara skriftligt. Detsamma gäller för det fall en sambo har gjort en anteckning om gemensam bostad. Sambon skall då, på samma sätt, godkänna inteckningen skriftligen.

Om fastighetsägaren har skilt sig och fastigheten numera är dennes enskilda egendom, måste det visas för Lantmäteriet. Det sker genom att bodelningshandlingen skickas med ansökan samt ett intyg från tingsrätten som visar när ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.
Hinder för godkännande av ansökan.

Inskrivningsmyndigheten skall bevilja ansökan, om inga hinder föreligger. Godkänns inteckningen förs den in i inskrivningsregistret och pantbrev utfärdas samt skickas till fastighetsägaren.

För det fall det finns brister i ansökan skall den avslås, alternativt förklaras vilande. En ansökan avslås exempelvis för det fall ansökan inte uppfyller formkraven. Andra exempel på skäl som resulterar i att ansökan avslås är;

• När inteckning inte får beviljas och när anteckning om förbud finns i fastighetsregistrets inskrivningsdel (exempelvis om det vid fastighetsköpet gjorts ett förbehåll om att inteckning inte får ske).
• När inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt.
• Sökanden är i konkurs/försätts i konkurs den dag då inteckningen söks och fastigheten tillhör konkursboet.

En ansökan kan även förklaras vilande, exempelvis när omständigheterna nedan är för handen;

• När rättegång pågår om hävande eller återgång av fastighetsköpet, alternativt någon annan har bättre rätt till fastigheten.
• Sökanden är gift och det krävs den andre makens samtycke enligt äktenskapslagstiftningen och sådant samtycke saknas.
• Sökanden är sambo och den andra sambons samtycke fordras enligt lag och sådant samtycke saknas.

Förklaras ansökan vilande skall inskrivningsmyndigheten utfärda bevis om detta (så kallat vilandebevis).

Bläddra bland juridiska artiklar