Allmänt om äldreomsorg


De grundläggande principerna för socialtjänstens insatser för äldre är att insatserna ska ske med beaktande av de enskildas självbestämmande och integritet och att insatser som utförs ska inriktas på att den enskilde ska få ett värdigt liv. Utgångspunkten är att den enskilde så långt det är möjligt själv ska få välja vilka insatser och vårdgivare som är intressanta just för denne. De insatser som socialtjänsten ansvarar för kan ordnas in under rubrikerna boende, service och vård och behandlas i en egen artikel. Omsorgen om äldre människor är i första hand ett kommunalt ansvar, men planeringen av omsorgen ska ske i samråd med andra berörda sammanslutningar som landstinget och intresseorganisationer som företräder äldre. Det praktiska arbetet sköts av socialtjänsten i kommunen.

Vart vänder man sig för att ta del av äldreomsorgen?

Enskilda och deras anhöriga kan vända sig till kansliet på den kommunala nämnd som har ansvaret för äldreomsorgsfrågor i kommunen, som sedan hänvisar till en biståndshandläggare. I samråd med biståndshandläggaren utreds den enskildes livssituation för att få fram ett underlag varpå ett beslut om bistånd kan fattas. Av beslutet framgår det om den enskilde beviljats eller nekats den aktuella insatsen. Ett nekande beslut om särskilt boende eller hemtjänst går att överklaga till förvaltningsrätten. I praktiken går det till så att överklagandet skickas in till biståndshandläggaren, som då gör en omprövning för att kontrollera om beslutet bör ändras. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten för rättslig prövning. Även beslut som fastslår avgifter m.m. kan överklagas. Kommunen har dessutom ett eget ansvar att bedriva uppsökande arbete för att kunna erbjuda insatser även till de som inte själv vänder sig, eller av någon anledning inte kan vända sig, till socialtjänsten. Ofta sker detta genom information via till exempel de äldres intresseorganisationer.

Avgifter

Kommunen bestämmer själv vilka taxor som gäller för tjänster inom äldreomsorgen och kostnaderna varierar beroende på vilka tjänster som är aktuella. Kommunen får inte gå med överskott, utan avgifterna ska endast täcka kommunens självkostnader. Avgifterna bestäms till stor del schablonmässigt. Generellt gäller att avgifterna sammanlagt inte får överstiga vissa beloppsgränser, som fastställs varje år och relaterar till prisbasbeloppet. Exempelvis finns ett maxbelopp för hemtjänst, kommunal sjukvård och dagverksamhet som tillsammans inte får överstiga ca 1700 kr i månaden. Maxavgiften för bostad i särskilt boende ligger ungefär på samma nivå.

Avgifterna får dock aldrig vara så höga att den enskilde inte har pengar över för personliga behov. Därför fastställs ett förbehållsbelopp som innebär att den enskilde alltid ska ha en viss summa över när avgifterna är betalade varje månad. Även denna summa fastställs i relation till prisbasbeloppet och varierar alltså från år till år. Detta belopp kan justeras av biståndshandläggaren så att beloppet till exempel blir något lägre om man bor tillsammans med make/sambo eller något högre om man har särskilda behov beroende på sin individuella livssituation.

Anmälan av brister och missförhållanden

Om enskilda vill anmäla brister eller andra missförhållanden i omsorgen så kan dessa anmälas till ansvarig kommunal nämnd om det gäller offentligt driven verksamhet, eller verksamhetsansvarig om det är fråga om verksamhet som drivs privat. I vissa kommuner finns särskilda äldreombudsmän som kan behandla klagomål från enskilda. I landstingen och i vissa kommuner finns dessutom fristående patientnämnder som man kan vända sig till för vägledning i sitt aktuella fall. Patientnämnden kan t.ex. hänvisa till vilken myndighet man bör vända sig och ge annat stöd och råd. För anställd personal finns en lagstadgad skyldighet (Lex Sarah) att anmäla missförhållanden och risker till den som driver verksamheten, bl.a. eftersom många äldre av hälsoskäl eller då de saknar nära anhöriga inte har praktisk möjlighet att själva föra fram klagomål. Om bristerna som påtalats av enskilda eller personal inte snarast rättas till av den ansvariga nämnden eller verksamhetsansvarig, så ska de ansvariga själv anmäla ärendet till Socialstyrelsen.

Bläddra bland juridiska artiklar