Överklagande av kommunala lovbeslut


Den som berörs av ett kommunalt beslut – beslutat av de kommunala byggnadsnämnderna eller kommunfullmäktige – kan i allmänhet överklaga det hos Länsstyrelsen. Exempel på sådana beslut är marklov, bygglov, rivningslov, förhandsbesked, samt planer såsom detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Även diverse förelägganden och avgifter knutna till dessa beslut kan i regel överklagas.

Vem får överklaga?

Den som beslutet berör har rätt att överklaga detsamma. Därutöver kan grannar samt andra vars intressen som påverkas ha rätt att överklaga. När det gäller områdesbestämmelser och diverse planer skall man först ha yttrat sig skriftligen under planens utställningstid. Vissa beslut som kommunfullmäktige har fattat, till exempel beslut om översiktsplan, kan överklagas av samtliga kommunmedlemmar. I dessa fall skall överklagandet ske till Förvaltningsrätten (det som tidigare kallades länsrätten).

Hur överklagar man?

Senast tre veckor efter det att man fått del av beslutet skall ett överklagande lämnas in till kommunen. I överklagandet skall det anges varför beslutet bör ändras och en rekommendation är att även påtala varför man anser sig vara berörd av beslutet och därmed även ange sin fastighetsbeteckning. När det gäller överklagande av översiktsplaner skall överklagandet ske inom tre veckor från det att planen offentliggjordes.

Den fortsatta handläggningen

När överklagandet har kommit in till kommunen kontrolleras att det har kommit in i rätt tid, om det har kommit in för sent avvisas överklagandet. Kommunen bedömer även om den anser sig behöva ompröva beslutet. För det fall någon omprövning inte skall ske skickas överklagandet till Länsstyrelsen.

Hos Länsstyrelsen handläggs ärendet av jurister, men i många fall deltar även andra yrkesgrupper såsom miljöskyddshandläggare. Förfarandet är skriftligt och skriftväxling är vanligt förekommande när det är flera parter. När Länsstyrelsen fattar beslut kan byggnadsnämndens beslut ändras, upphävas eller fastställas. Den som är missnöjd med beslutet, det vill säga även byggnadsnämnden, kan överklaga detsamma. Rör Länsstyrelsens beslut planer överklagas det till regeringen, i annat fall sker överklagandet till Förvaltningsrätten. Överklagandet skall emellertid alltid skickas till Länsstyrelsen.

Bläddra bland juridiska artiklar