Vilka regler gäller för statligt stöd?


Reglerna om statligt stöd syftar till att ge samma konkurrensförutsättningar till alla företag inom EU och hindra att vissa av dem gynnas genom att deras statliga myndigheter ger dem stöd. Grundregeln är att allmänna medel inte får överföras till vissa företag eftersom detta kan snedvrida konkurrensen.

För att räknas som statligt stöd krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Det måste ske en överföring av allmänna medel till ett företag. Trots namnet behöver stödet inte komma från staten, utan kan även komma från kommuner, landsting och offentligt ägda företag. Stödet kan ges i olika former: som bidrag, räntesubventioner, kapitaltillskott, befrielse från skatter och avgifter eller tillhandahållande av varor och tjänster på fördelaktiga villkor. Stödet måste ge företaget en ekonomisk fördel som det inte skulle ha haft i annat fall. Ett exempel kan vara om en kommun säljer mark till ett visst företag under det normala marknadspriset. Dessutom måste stödet gynna vissa företag på bekostnad av andra. Det är alltså inte förbjudet att ge allmänt statligt stöd om det sker till alla näringsidkare utan åtskillnad, t.ex. genom allmänna skattebestämmelser eller arbetslagstiftning. Slutligen krävs att stödet påverkar handeln mellan EU:s medlemsländer. Stödmottagaren behöver inte vara ett företag, utan kan även vara en ideell organisation som bedriver ekonomisk verksamhet.

Även om statsstöd i princip är förbjudet finns det en rad undantag där det anses befogat. Dessa typer av statsstöd är tillåtna och behöver inte anmälas. Detta gäller exempelvis:

• Regionalstöd.
• Stöd till miljöskydd.
• Stöd till forskning och utbildning.
• Stöd till små och medelstora företag.
• Stöd i form av riskkapital.
• Stöd till företag i svårigheter.
• Stöd till utbildning och sysselsättning.
• Stöd till banker och finansiella institut.

Särskilda undantagsregler gäller för statligt stöd som gäller mindre belopp. Sådant stöd är tillåtet eftersom det anses vara av mindre betydelse och behöver inte anmälas.

Statligt stöd som inte faller under dessa undantag måste anmälas till EU-kommissionen som gör en en avvägning mellan stödets positiva och negativa effekter. Ett medlemsland får inte bestämma om statligt stöd på egen hand och får inte genomföra stödet innan det har anmälts till och godkänts av EU-kommissionen. Kommuner och landsting är skyldiga att underrätta regeringen innan de genomför en stödåtgärd och regeringen är i sin tur skyldig att underrätta EU-kommissionen. Statsstöd som inte har anmälts eller som anses oförenligt med EU-fördragets regler måste återbetalas. Privatpersoner, t.ex. konkurrenter, kan göra anmälningar om olagligt statsstöd till EU-kommissionen eller väcka talan inför svensk domstol.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar